Lessons XXXI : Tạo ứng dụng suggestion đơn giản dùng Ajax

Tạo ứng dụng suggestion đơn giản dùng Ajax

Thứ tư, 20 Tháng 8 2008 02:15 w3schools.com Hướng dẫn lập trình Ajax-JavaScript
Email In

Để giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, mình sẻ tóm gọn cách thức trình bày theo quy tắc – ít nhất người đọc bài nầy cũng đã hiểu được thế nào là AJAX và cách deploy một ứng dụng của nó như thế nào

Đầu tiên ta sẻ tạo một form HTML như sau:

<form> 
First Name:
<input type="text" id="txt1"
onkeyup="showHint(this.value)">
</form> <p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p>


Ở đây chúng ta có một ô nhập txt1 và được cài sự kiện onkeyup. Sự kiện nầysẻ gọi hàm
showHint(thamsố) và tham số truyền vào sẻ là giá trị của ô nhập.

và đây là code của hàm showHint()

function showHint(str)
{
if (str.length==0)
 { 
 document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
 return;
 }
xmlHttp=GetXmlHttpObject()
if (xmlHttp==null)
 {
 alert ("Your browser does not support AJAX!");
 return;
 } 
var url="gethint.asp";
url=url+"?q="+str;
url=url+"&sid="+Math.random();
xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged;
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send(null);
}

Hàm được thực thi mỗi khi có 1 kí tự được nhập vào ô txt1.

Nếu có kí tự (str.length > 0) hàm sẻ thực thi:

 • Định nghĩa url (filename) gửi tới server
 • Thêm một tham số (q) vào url với nội dung là giá trị của ô txt1 (thực chất là công việc ghép chuỗi để tạo một request url gửi lên server)
 • Thêm một sô ngẫu nhiên để tránh không server tạo cache
 • Tạo một đối tượng XMLHTTP , và gán một hàm thực thi stateChanged
 • Mở đối tượng XMLHTTP với url.
 • Gửi HTTP request tới server

Nếu ô txt1 rỗng thì hàm nầy sẻ xóa nội dung của txtHint.

Đoạn code trên gọi 1 hàm GetXmlHttpObject().

Mục đích của hàm nầy là giải quyết vấn đề tạo ra đối tượng XMLHTTP trên các trình duyệt khác nhau:

function GetXmlHttpObject()
{
 var xmlHttp=null;
 try
  {
  // Firefox, Opera 8.0+, Safari
  xmlHttp=new XMLHttpRequest();
  }
 catch (e)
  {
  // Internet Explorer
  try
   {
   xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
   }
  catch (e)
   {
   xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
   }
  }
 return xmlHttp;
}

Hàm stateChanged() như sau:

function stateChanged() 
{ 
if (xmlHttp.readyState==4)
{ 
document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText;
}
}

Hàm nầy được thực thi mỗi khi trạng thái của đối tượng XMLHTTP thay đổi.

Khi trạng thái có giá trị là 4 (“complete”) thì nội dung của txtHint sẻ được gán bằng response text.

Bây giờ, tổng hợp chúng ta có 1 trang HTML hoàn chỉnh như sau:

<html>
<head>
<script src="/trung-tam-tin-hoc/clienthint.js"></script> 
</head>
<body> <form> 
First Name:
<input type="text" id="txt1"
onkeyup="showHint(this.value)">
</form> <p>Suggestions: <span id="txtHint"></span></p> </body>
</html>

và nội dung của file clienthint.js như sau:

var xmlHttp

function showHint(str)
{
if (str.length==0)
 { 
 document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
 return;
 }
xmlHttp=GetXmlHttpObject()
if (xmlHttp==null)
 {
 alert ("Your browser does not support AJAX!");
 return;
 } 
var url="gethint.asp";
url=url+"?q="+str;
url=url+"&sid="+Math.random();
xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged;
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send(null);
} 

function stateChanged() 
{ 
if (xmlHttp.readyState==4)
{ 
document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText;
}
}

function GetXmlHttpObject()
{
var xmlHttp=null;
try
 {
 // Firefox, Opera 8.0+, Safari
 xmlHttp=new XMLHttpRequest();
 }
catch (e)
 {
 // Internet Explorer
 try
  {
  xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
  }
 catch (e)
  {
  xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
 }
return xmlHttp;
}

Tiếp theo chúng ta cần xây dựng Ajax phía server. Bạn có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ server-side nào tùy thích. Bài này trình bày cho bạn 2 ngôn ngữ khá là phổ biến: ASP và PHP.

AJAX ASP

Trang “gethint.asp” được viết bằng VBScript và chạy trên Internet Information Server (IIS):

<%
response.expires=-1
dim a(30)
'Fill up array with names
a(1)="Anna"
a(2)="Brittany"
a(3)="Cinderella"
a(4)="Diana"
a(5)="Eva"
a(6)="Fiona"
a(7)="Gunda"
a(8)="Hege"
a(9)="Inga"
a(10)="Johanna"
a(11)="Kitty"
a(12)="Linda"
a(13)="Nina"
a(14)="Ophelia"
a(15)="Petunia"
a(16)="Amanda"
a(17)="Raquel"
a(18)="Cindy"
a(19)="Doris"
a(20)="Eve"
a(21)="Evita"
a(22)="Sunniva"
a(23)="Tove"
a(24)="Unni"
a(25)="Violet"
a(26)="Liza"
a(27)="Elizabeth"
a(28)="Ellen"
a(29)="Wenche"
a(30)="Vicky" 'get the q parameter from URL
q=ucase(request.querystring("q")) 'lookup all hints from array if length of q>0
if len(q)>0 then
 hint=""
 for i=1 to 30
  if q=ucase(mid(a(i),1,len(q))) then
   if hint="" then
    hint=a(i)
   else
    hint=hint & " , " & a(i)
   end if
  end if
 next
end if 'Output "no suggestion" if no hint were found
'or output the correct values
if hint="" then 
 response.write("no suggestion")
else
 response.write(hint)
end if
%>

AJAX PHP

Chú ý: bạn phải thay đổi giá trị của biến url trong file “clienthint.js” từ “gethint.asp” thành “gethint.php”.

<?php
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
 // Date in the past
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");

// Fill up array with names
$a[]="Anna";
$a[]="Brittany";
$a[]="Cinderella";
$a[]="Diana";
$a[]="Eva";
$a[]="Fiona";
$a[]="Gunda";
$a[]="Hege";
$a[]="Inga";
$a[]="Johanna";
$a[]="Kitty";
$a[]="Linda";
$a[]="Nina";
$a[]="Ophelia";
$a[]="Petunia";
$a[]="Amanda";
$a[]="Raquel";
$a[]="Cindy";
$a[]="Doris";
$a[]="Eve";
$a[]="Evita";
$a[]="Sunniva";
$a[]="Tove";
$a[]="Unni";
$a[]="Violet";
$a[]="Liza";
$a[]="Elizabeth";
$a[]="Ellen";
$a[]="Wenche";
$a[]="Vicky"; //get the q parameter from URL
$q=$_GET["q"]; //lookup all hints from array if length of q>0
if (strlen($q) > 0)
{
 $hint="";
 for($i=0; $i<count($a); $i++)
 {
 if (strtolower($q)==strtolower(substr($a[$i],0,strlen($q))))
  {
  if ($hint=="")
   {
   $hint=$a[$i];
   }
  else
   {
   $hint=$hint." , ".$a[$i];
   }
  }
 }
}

// Set output to "no suggestion" if no hint were found
// or to the correct values
if ($hint == "")
{
$response="no suggestion";
}
else
{
$response=$hint;
}

//output the response
echo $response;
?>


Đối với những ứng dụng đơn giản như thế nầy chúng ta không mất quá nhiều thời gian để hiểu cũng như triển khai. Tuy nhiên khi áp dụng thực tế chúng ta cần linh động một chút thì sẻ mang lại sự thành công cho ứng dụng.

Tham khảo và xem demo tại đây

Nguồn: 2IT.in
Theo w3schools.com

Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: