Lessons XX : AutoIT – T1: Các Hàm Xuất Nhập

AutoIT – T1: Các Hàm Xuất Nhập

Thứ sáu, 05 Tháng 9 2008 15:07 Lee Sai Hướng dẫn lập trình AutoIT
Email In

Để hiểu chi tiết về một Hàm nào các bạn có thể tham khảo lại cách phân tích của mình ở bài Tra Cứu File Help, ở đây tụi mình sẽ nói trực tiếp không phân tích để cho nó nhanh và các Hàm sẽ giới thiệu sau này cũng thế.

Có rất nhiều cách Xuất và Nhập dữ liệu trong AutoIT, có thể được phân thành 2 loại: Đơn Giản và Phức Tạp. “Tiền nào thì của đó”… Cách Đơn Giản đương nhiên sẽ dễ sử dụng, nhưng sẽ không đẹp mắt bằng cách Phức Tạp, bởi cách Phức Tạp là sự kết hợp của nhiều Hàm với sự tùy chỉnh cao của Lập Trình Viên, còn cách Đơn Giản chỉ là 1 Hàm có sẵn trong AutoIT không có nhiều tùy chỉnh lắm.
– Do cách Phức Tạp đòi hỏi nhiều kiến thức về AutoIT hơn, nên trong bài này tụi mình chỉ tìm hiểu sơ thôi, để có cái nhìn tổng quan trước về chúng trước. Rồi khi đi sâu vào những bài tới tụi mình sẽ dần dần tự hình thành cho bản thân những cách thức riêng, tùy vào khả năng sáng tạo của mỗi người. Nhưng trước hết phải nói đến cái Cơ Bản đã…
Xuất Nhập Đơn Giản Ví dụ T1.1: InputBox()MsgBox() <= Đây là Link Down ví dụ.

;~ Đầu tiên là 1 Hàm nhập: InputBox()
$var = InputBox("Tiêu...(title)","Mô tả...(prompt)","Giá trị mặc định (default)")

;~ Giá trị nhập vào, được dùng để xuất ra bằng 1 Hàm xuất: MsgBox()
MsgBox(0,"Tiêu đề Hàm xuất (title)","Nội dung xuất (text): "&$var)

Hàm InputBox() – Tạo hộp thoại có 1 vùng nhập liệu.

– Để lấy giá trị từ hộp thoại, tụi mình chỉ cần thực hiện 1 phép gán cho Hàm theo kiểu:
$var = InputBox(“Tiêu đề…”)

Hàm MsgBox() – Xuất ra thông báo trên 1 Cửa Sổ.

– Nội dung xuất ra có thể là giá trị của một biến nào đó, kết hợp với 1 chuỗi cố định.
MsgBox(…,”Nội dung xuất (text): “&$var)


Ví dụ T1.2: Kết hợp với ToolTip()

;~ Tương tự như vd4.1, giờ ta kèm theo Hàm Xuất ToolTip() hiển thị ở vị trí 0x0
ToolTip("Ví dụ 4.2",0,0)

;~ Đầu tiên là 1 Hàm nhập: InputBox() - chỉ nhập tối đa 7 ký tự
$var = InputBox("Nhập Tên","Hãy nhập tên của bạn vào","LeeSai!"," M7")

;~ Giá trị nhập vào...: MsgBox() 0 chỉ hiển thị trong 7 giây
MsgBox(0,"Tên đã nhâp","Tên bạn là: "&$var&@CRLF&"Thông báo...",7)

Hàm ToolTip() – Xuất một thông báo thường trực.
(Hu hu  mình không chụp được hình của cái ToolTip)

Hàm InputBox() – Giới hạn ký tự nhập vào, bằng cách thêm vào 1 chuỗi ở cuối. Lúc này tụi mình phải nhập ít nhất 1 ký tự và nhiều nhất là 7 ký tự.

Hàm MsgBox() – Kết hợp ký tự đặt biệt @CRLF để tạo hiệu ứng xuống dòng.

Xuất Nhập Phức Tạp.  Ví dụ T1.3: Sử dụng Giao Diện

;~ Thư viện Hàm của giao diện
#include <GUIConstantsEx.au3>

;~ Tạo nền cho giao diện
$Main = GUICreate("Giao Diên",222,106)

;~ Tạo vùng nhập liệu
$Input = GUICtrlCreateInput("Nhập nội dung vào đây",2,2,160)

;~ Vùng xuất dữ liệu
$Lable = GUICtrlCreateLabel("",7,25,160,25)

;~ Vùng xuất dữ liệu (Hướng dẫn)
$Lable2 = GUICtrlCreateLabel('Nhập "xong" để kết thúc.',34,52,Default,25)

;~ Hiển thị giao diện
GUISetState(@SW_SHOW)

;~ Vòng lặp để giữ cho chương trình không kết thúc
While GUICtrlRead($Lable) <> "xong"
___;Gán dữ liệu cho Vùng Xuất ($Lable), bằng cách đọc từ Vùng Nhập Liệu ($Input).
___GUICtrlSetData($Lable,GUICtrlRead($Input))

___Sleep(777) ;Lệnh giúp chương trình không trở nên quá nặng
WEnd

;~ Xóa giao diện trước khi chương trình kết thúc
GUIDelete($Main)

– Hình bên là 1 ví dụ cho dạng Xuất Nhập phức tạp, vì chỉ là ví dụ nên mình không trang trí cho nó nhiều. Qua Code down từ link ở trên, hy vọng bạn sẽ hình dung được nó hoạt động như thế nào.

– Việc sử dụng Xuất Nhập Phức Tạp là một phần trong việc thiết kết giao diện cho chương trình. Ở dạng này ta không chỉ đơn thuần xuất nhập Ký Tự mà còn rất nhiều dạng khác, bạn có thể xem các ví dụ có sẵn ở link bên dưới.


Ví dụ T1.4: Giao Diện Phức Tạp
Đây là Ví dụ có sẵn của AutoIT, tụi mình có thể tham khảo bằng cách tách từng phần nhỏ ở trong SampleControls.au3 cho dễ.

Câu hỏi: Ở hộp thoại của InputBox() nếu bấm Cancel thì chuyện gì xảy ra, tại sao?

– Vấn đề xuất nhập về cơ bản, như thế là đủ. Kỹ năng sử dụng những Hàm loại này sẽ còn nhiều dịp để rèn luyện. Bởi như đã nói chúng là phần không thể thiếu, không thể không dùng đến…

Nguồn: leesai.co.cc

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: