Lessons XIV : DataGrid (phần II)

Logo of Vovisoft

Bài 14 ZZZZZZ

DataGrid (phần II)

Dùng Dataview để Filter và Sort

Thường thường, khi điều khiển trong thời gian thật (real-time control), là Operator, ta muốn các alarms có ưu tiên cao và mới xãy ra nhất được hiển thị trên hết. Đôi khi, ta chỉ muốn thấy các alarm priority 3 (ưu tiên cao nhất) mà thôi. Để thực hiện các việc nầy, ta dùng Dataview Object.

Thay vì dùng thẳng table alarm của DataSet alarmlist làm datasource của DataGrid1, ta sẽ dùng một DataView derived from (đến từ) table alarm. Ta có thể Sort (sắp theo thứ tự) các alarms/records theo Priority hay áp dụng Filter (sàn lọc) vào DataView để chỉ thấy những thứ gì mình muốn, thí dụ chỉ có alarms priority 3 thôi.

Nên nhớ là nằm đàng sau vẫn là table alarm, nhưng Dataview đóng vai trò cặp kiếng mát màu giúp cho ta thấy những thứ gì và theo cách ta muốn. Mỗi khi ta thay một cặp kiếng, ta lại thấy những thứ khác.

Dưới đây là Sub BtnLoadXMLData_Click được sửa lại một chút để dùng DataView:

Private Sub BtnLoadXMLData_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
                             Handles BtnLoadXMLData.Click 
  ' Instantiate a DataSet type alarmlist
  DS = New alarmlist() 
  ' Load the XML data from file AlarmList.xml in the source code folder. Note that the program EXE resides
  ' in the bin subfolder
  DS.ReadXml("../AlarmList.xml") 
  ' Bind the Datagrid DataSource to this new DataSet table alarm
  ' DataGrid1.DataSource = DS.alarm
  ' Create a Dataview from DS
  DV1 = New System.Data.DataView(DS.alarm) 
  ' Sort alarms by priority, then datetime
  ' DESC stands for descending order,i.e. biggest on top
  DV1.Sort = "priority DESC, datetime DESC" 
  ' Bind the Datagrid DataSource to Dataview
  DataGrid1.DataSource = DV1 
  AddCustomDataTableStyle() 
  ' Display the number of alarms in each priority
  DisplayTotal() 
End Sub


Để ý Dataview object DV1 được derived từ DS.alarm. Sau đó ta Sort các alarms theo thứ tự ưu tiên, rồi trong số những alarm có cùng priority ta lại Sort chúng theo datetime (ở đây data type của datetime chỉ là string).

Ngoài ra để đếm con số các alarms thuộc mỗi priority ta có thể dùng Dataview với filter rồi xem property Count của nó như sau:

Private Sub DisplayTotal() 
  ' Create a Dataview object from table DS.alarm
  Dim DVP1 As New System.Data.DataView(DS.alarm) 
  ' Apply filter
  DVP1.RowFilter = "priority = 1" 
  ' Display Count of records in this Dataview
  NumPrio1.Text = "Prio1: " & DVP1.Count.ToString 
  Dim DVP2 As New System.Data.DataView(DS.alarm) 
  DVP2.RowFilter = "priority = 2" 
  NumPrio2.Text = "Prio2: " & DVP2.Count.ToString 
  Dim DVP3 As New System.Data.DataView(DS.alarm) 
  DVP3.RowFilter = "priority = 3" 
  NumPrio3.Text = "Prio3: " & DVP3.Count.ToString 
  NumTotal.Text = "Total: " & DS.alarm.Rows.Count.ToString 
  Dim bmb As BindingManagerBase = Me.BindingContext(DataGrid1.DataSource, DataGrid1.DataMember) 
  NumDisplayed.Text = "Displayed: " & bmb.Count.ToString 
End Sub

Chắc bạn đã để ý thấy thay vì iterate qua mỗi record để đếm con số alarms thuộc priority 1,2 hay 3, ta đã dùng ba Dataviews để filter ra alarms thuộc ba priorities khác nhau rồi lấy trị số Count của mỗi Dataview. Đây là lối lập trình dựa vào những gì có sẵn càng nhiều càng tốt để tránh tạo ra bugs.

Ngoài ra, để đếm con số hàng alarms được thật sự hiển thị bất cứ lúc nào ta dùng BindingManagerBase object trong hai hàng code dưới đây:

Dim bmb As BindingManagerBase = Me.BindingContext(DataGrid1.DataSource, DataGrid1.DataMember) 
NumDisplayed.Text = "Displayed: " & bmb.Count.ToString


Ta đặt thêm ba buttons để filter alarms với code sau đây:

Private Sub Btn1and2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ 
                                  Handles Btn1and2.Click 
  DV1.RowFilter = "priority < 3" 
  Dim bmb As BindingManagerBase = Me.BindingContext(DataGrid1.DataSource, DataGrid1.DataMember) 
  NumDisplayed.Text = "Displayed: " & bmb.Count.ToString 
End Sub 

Private Sub Btn1Only_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
                                  Handles Btn1Only.Click 
  DV1.RowFilter = "priority = 1" 
  Dim bmb As BindingManagerBase = Me.BindingContext(DataGrid1.DataSource, DataGrid1.DataMember) 
  NumDisplayed.Text = "Displayed: " & bmb.Count.ToString 
End Sub 

Private Sub BtnAllAlarms_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
                                  Handles BtnAllAlarms.Click 
  DV1.RowFilter = "" 
  Dim bmb As BindingManagerBase = Me.BindingContext(DataGrid1.DataSource, DataGrid1.DataMember) 
  NumDisplayed.Text = "Displayed: " & bmb.Count.ToString 
End Sub

Bạn có thể chay chương trình và bấm các nút vừa mới thêm vào để xem các alarms được filtered như thế nào.

Làm việc với một Row trong DataGrid

Khi một alarm mới được báo cáo và hiển thị, hệ thống điều khiển real-time thường hay phát ra những tiếng Beep nho nhỏ để nhắc Operator xử lý sự cố tạo ra alarm. Việc đầu tiên Operator sẽ làm là Acknowledge (xác nhận là tôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi!) cái alarm bằng cách right click lên Row hiển thị alarm rồi click menuCommand Acknowledge từ PopupMenu.

Khi bạn đã Acknowledge một alarm rồi thì cái ACKN checkbox sẽ được đánh dấu và nếu hệ thống không còn alarm nào chưa được acknowledged thì nó sẽ ngừng Beep. Ngoài ra, có khi vì bạn biết là lý do gây ra một alarm nào đó không quan trọng (thí dụ nhân viên kỹ thuật đang sửa và thử cái sensor của alarm ấy) và bạn không muốn alarm ấy được báo cáo trong tương lai, bạn có thể Isolate (cô lập hóa) nó. Khi nào muốn cho nó hoạt động bình thường trở lại, bạn sẽ Enable (tác động) nó.

Bây giờ bạn hãy đặt một ContextMenu control vào form và Edit cho nó ba menuCommands tên mnuAckn(Acknowledge), mnuIsolate(Isolate)mnuEnable(Enable) như trong hình dưới đây:

Mỗi khi user right click lên một hàng alarm, ContextMenu1 sẽ hiển thị chỉ những menuCommands thích hợp với tình huống. Tức là nếu alarm chưa được acknowledged thì mới có menuCommand Acknowledge, khi alarm chưa bị isolated thì mới có menuCommand Isolate, nếu đã bị isolated rồi thì chỉ có MenuCommand Enable.

Bình thường, nếu bạn click lên một checkbox còn trống trong DataGrid1, checkbox ấy sẽ được đánh dấu. Nhưng trong chương trình của chúng ta tại đây ta không muốn cho user làm việc ấy mà phải Acknowlege, Isolate hay Enable bằng PopupMenu. Do đó bạn hãy cho property ReadOnly của DataGrid1 bằng True.

Lúc chương trình nhận được Event MouseDown từ DataGrid1 ta sẽ tìm cách xác định lúc bấy giờ Mouse đang nằm trên alarm line nào bằng cách chạy Method HitTest của DataGrid1. Khi DataGrid1 HitTest vị trí của Mouse với instruction myGrid.HitTest(e.X, e.Y), nó sẽ cho ta một Object HitTestInfo. Property Row của HitTestInfo là hàng thứ mấy trong DataGrid1.

Để lấy ra đúng DataRowView nào đang hiển thị ở HitTestInfo.Row ấy ta phải dựa vào BindingManagerBase. Cái DataRowView mà ta đang tìm chính là DataRowView của BindingManagerBase với position bằng HitTestInfo.Row ấy.

Trong chương trình nầy, ta sẽ chứa DataRowView ấy trong variable drv. Dưới đây là code để xử lý Event MouseDown của DataGrid1, để ý là ta hiển thị bên dưới cái description của alarm được clicked bằng statement Label1.Text = drv(“description”) để cho user một feedback:

' Variable used to store selected DataRowView
Dim drv As DataRowView 
Private Sub DataGrid1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) _
                                    Handles DataGrid1.MouseDown 
  ' Only proceed when Mouse Right Button was clicked
  If e.Button <> MouseButtons.Right Then Exit Sub 
  ' Typecast sender to DataGrid data type. myGrid is actually DataGrid1
  Dim myGrid As DataGrid = CType(sender, DataGrid) 
  ' Declare a HitTestInfo variable
  Dim hti As DataGrid.HitTestInfo 
  ' Obtain the info about Mouse location
  hti = myGrid.HitTest(e.X, e.Y) 
  ' Only proceed when a Cell was hit
  If hti.Type = DataGrid.HitTestType.Cell Then 
   Try 
     ' Obtain BindingManagerBase of DataGrid1
     Dim bmb As BindingManagerBase = Me.BindingContext(myGrid.DataSource, myGrid.DataMember) 
     ' Position at DataRowView corresponding to the physical row that was hit
     bmb.Position = hti.Row 
     ' Store the found DataRowView in temporary variable drv
     drv = bmb.Current 
     ' Display description of the alarm line as a feedback
     Label1.Text = drv("description") 
     If Not (drv Is Nothing) Then 
      ' Only display the MenuCommands that are appropriate to this context
      Dim ctx As DataRow = drv.Row 
      If Not (ctx Is Nothing) Then 
        If drv("ackn") = True Then 
         mnuAckn.Visible = False 
        Else 
         ' Only display menuCommand Ackn when alarm is not yet acknowledged
         mnuAckn.Visible = True 
        End If 
        If drv("isolate") = True Then 
         ' If alarm is already isolated then only display MenuCommand Enable
         mnuIsolate.Visible = False 
         mnuEnable.Visible = True 
        Else 
         mnuIsolate.Visible = True 
         mnuEnable.Visible = False 
        End If 
        ' Popup context menu
        ContextMenu1.Show(myGrid, New Point(e.X, e.Y)) 
      End If 
     End If 
   Catch ex As Exception 
     MessageBox.Show(ex.ToString()) 
   End Try 
  End If 
End Sub

Khi User click một trong các Popup menu commands ta thay đổi các boolean value Ackn hay Isolate và viết xuống AlarmList.xml data file như sau:

Private Sub mnuAckn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuAckn.Click 
  If Not drv Is Nothing Then 
   drv("ackn") = True 
   UpdatePoint() 
  End If 
End Sub 
Private Sub mnuIsolate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuIsolate.Click 
  If Not drv Is Nothing Then 
   drv("isolate") = True 
   UpdatePoint() 
  End If 
End Sub 
Private Sub mnuEnable_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuEnable.Click 
  If Not drv Is Nothing Then 
   drv("isolate") = False 
   UpdatePoint() 
  End If 
End Sub 
Private Sub UpdatePoint() 
  ' Accept the changes in DataSet
  DS.AcceptChanges() 
  ' Write updated data to XML file to persist the information
  DS.WriteXml("..\AlarmList.xml") 
End Sub


Khi khởi động chương trình và right click lên alarm point 402-2-9 để Acknowledge nó bạn sẽ thấy như sau:

Bạn có thể tải về chương trình AlarmList nầy tại đây.

Edit một XML Schema

Trong chương trình mới nầy ta sẽ có một áp dụng khác cho DataGrid. Ta muốn tạo ra một DataForm để Edit chi tiết của các Operators, những người được phép dùng hệ thống điều khiển Real-time On-line để Acknowledge alarm, mở, tắt các quạt, máy bơm,.v.v..

DataForm nầy sẽ có một DataGrid nằm bên dưới cho ta một hình spreadsheet của tất cả các Operator records, và ta có thể chọn làm việc với record nào bằng cách click bên trái của record ấy trong spreadsheet.

Trước hết bạn hãy khởi động một project mới tên Operators. Kế đó dùng IDE MenuCommand Project | Add New Item để thêm một XML Schema bằng cách click lên icon XML Schema. Chỗ Name XMLSchema1.xsd hãy sửa nó thành operatorlist.xsd như trong hình dưới đây:

Để Edit cái schema mới nầy, bạn hãy doubleclick lên tên operatorlist.xsd trong Solution Explorer. Một khung vàng nhạt còn trống sẽ hiện ra ở giữa. Bạn hãy drag icon E Element từ XML Schema Toolbox (nằm bên trái ) vào khung vàng nhạt. Hãy click lên chữ Element1 (nằm bên phải chữ E) trong hình mới tạo ra và sửa nó thành operator như trong hình dưới đây:

Kế đó drag icon A Attribute từ XML Schema Toolbox vào drop nó ngay trên hàng nằm dưới Element operator. Sửa tên Attribute đó thành operatorid. Click bên phải chữ string của operatorid để chọn datatype integer từ ComboBox. Lập lại cùng những thao tác ấy cho Attributes username, passwordlevel. Click bên phải chữ string của level để chọn datatype integer từ ComboBox.

Hể trị số level của một operator càng lớn thì operator ấy càng có quyền để làm nhiều chuyện. MasterUser là người có level cao nhất. Mỗi command trong hệ thống điều khiển Real-time được cho một level mà user phải có một level với trị số ít nhất là bằng nó thì mới dùng command ấy được. Thí dụ Command Modify Username/Password/Level có level bằng 5 thì chỉ có MasterUser với level bằng 5 mới dùng nó được.

Đến đây ta đã định nghĩa xong các Attributes của một Element operator mà ta sẽ dùng làm record trong Table operator trong cơ sỡ dữ liệu XML. Để có một XML hợp lệ ta cần phải gói các Element operator vào trong một Element gốc (root) mà ta sẽ gọi nó là operatorlist.

Bạn hãy drag icon E Element từ XML Schema Toolbox vào khung vàng nhạt và sửa tên của Element đó thành operatorlist. Kế đó nắm góc trái trên (top left) của hình Element oparator và drag drop nó vào ngay hàng dưới chữ operatorlist của Element operatorlist. Bạn sẽ thấy hình dưới đây:

Nếu bây giờ bạn click Tab XML phía dưới của khung vàng nhạt bạn sẽ thấy mã nguồn XML của Schema operatorlist.xsd như sau:

Mã nguồn XML của Schema operatorlist.xsd cho thấy Element operatorlist là Element gốc (root) còn gọi là DocumentElement của XML nầy. Bên trong Element operatorlist có Element operator. Mỗi Element operator có những Attributes là operatorid, username, passwordlevel. Để ý datatype của Attributes operatoridlevelinteger.

Trở lại hình của Schema bằng cách click Tab Schema phía dưới, ta thấy hàng đầu tiên của mỗi khung chữ nhật chứa tên của Element chủ của khung ấy. Từ hàng thứ nhì trở xuống là định nghĩa những gì thuộc về Element ấy.

(còn tiếp)

  Học Microsoft .NET

Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: