Lessons XIII : Tạo “ mưa tuyết ” bằng JavaScript

Tạo “mưa tuyết” bằng JavaScript

 
Bạn muốn thấy cảnh mưa tuyết rơi rơi trên trang Web của mình? Xin mời bạn “xắn tay áo” và gõ vào máy đoạn mã JavaScript sau đây (bạn nhớ lưu thành dạng văn bản có phần mở rộng là .html). Các bông tuyết được vẽ bằng công cụ Airbrush trong Microsoft Paint, kích thước 10×10 pixel, lưu thành tập tin blue_snow.gif. Chương trình có thể chạy được trên cả Internet Explorer 4.0 và Netscape Navigator 4.0 trở lên.

PHP Code:

<html>
<head> <title> Mua tuyet </title> </head>
<body> <center>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript1.2″>
<!– Begin
var no = 25; var speed = 10;
var snowflake = “blue_snow.gif”;
var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var dx, xp, yp; var am, stx, sty;
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
if (ns4up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx = new Array(); xp = new Array();
yp = new Array(); am = new Array();
stx = new Array(); sty = new Array();
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0;
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50);
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
if (ns4up) {
if (i == 0) {
document.write(“<layer name=\”dot”+ i +”\” left=\”15\” “);
document.write(“top=\”15\” visibility=\”show\”><img src=\””);
document.write(snowflake + “\” border=\”0\”></layer>”);
} else {
document.write(“<layer name=\”dot”+ i +”\” left=\”15\” “);
document.write(“top=\”15\” visibility=\”show\”><img src=\””);
document.write(snowflake + “\” border=\”0\”></layer>”);
}
} else if (ie4up) {
if (i == 0) {
document.write(“<div id=\”dot”+ i +”\” style=\”POSITION: “);
document.write(“absolute; Z-INDEX: “+ i +”; VISIBILITY: “);
document.write(“visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\”><img src=\””);
document.write(snowflake + “\” border=\”0\”></div>”);
} else {
document.write(“<div id=\”dot”+ i +”\” style=\”POSITION: “);
document.write(“absolute; Z-INDEX: “+ i +”; VISIBILITY: “);
document.write(“visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\”><img src=\””);
document.write(snowflake + “\” border=\”0\”></div>”);
}
}
}
function snowNS() {
for (i = 0; i < no; ++ i) {
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.layers[“dot”+i].top = yp[i];
document.layers[“dot”+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout(“snowNS()”, speed);
}
function snowIE() {
for (i = 0; i < no; ++ i) {
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
doc_width = document.body.clientWidth;
doc_height = document.body.clientHeight;
}
dx[i] += stx[i];
document.all[“dot”+i].style.pixelTop = yp[i];
document.all[“dot”+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
}
setTimeout(“snowIE()”, speed);
}
if (ns4up) {
snowNS();
} else if (ie4up) {
snowIE();
}
// End –>
</script> </body>
</html>

kent(HCE)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: