Lessons XII : Bài 8: Công nghệ trong AJAX – XML và việc truyền dữ liệu bất đồng bộ – XMLHttpRequest

Bài 8: Công nghệ trong AJAX – XML và việc truyền dữ liệu bất đồng bộ – XMLHttpRequest

 

Các ứng dụng web truyền thống đều phải tái nạp toàn bộ trang web khi gửi yêu cầu đến server, điều này thường dẫn đến một sự ngắt quãng cho công việc của người dùng. Vì thế yêu cầu đặt ra là làm cho các request của server không đồng bộ và người dùng vẫn có thể làm việc trong khi đợi tín hiệu trả lời từ server. Giải pháp đầu tiên để giải quyết vấn đề này là dùng IFrame. Cho đến gần đây, XMLHttpRequest đã được đưa ra như là một giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả.

XmlDocument và XMLHttpRequest

Các đối tượng XmlDocument và XMLHttpRequest không phải là các chuẩn DOM mở rộng của trình duyệt web nhưng vẫn được hỗ trợ bởi rất nhiều trình duyệt. Các đối tượng đều dựa trên ActiveX hay các đối tượng JavaScript. Các trình duyệt khác đều có thực thi các đối tượng trên có các chức năng tương đương và các lời gọi hàm API.

Một ví dụ sử dụng XmlDocument:

PHP Code:

function getXMLDocument(){
var xDoc=null;
if(document.implementation&&document.implementation.
createDocument){
xDoc=document.implementation.createDocument(“”,””,null);
}else if (typeof ActiveXObject != “undefined”){
var msXmlAx==null;
try{
msXmlAx=new ActiveXObject(“Msxml2.DOMDocument”);
}catch (e){
msXmlAx=new ActiveXObject(“Msxml.DOMDocument”);
}
xDoc=msXmlAx;
}
if (xDoc==null || typeof xDoc.load==”undefined”){
xDoc=null;
}
return xDoc;
}

Hàm vừa thực hiện trên sẽ trả về một đối tượng XmlDocument với các hàm API giống nhau trong các trình duyệt hiện nay.
Ví dụ sau có chức năng tương tự nhưng dùng cho đối tượng XMLHttpRequest.

PHP Code:

function getXMLHTTPRequest() {
var xRequest=null;
if (window.XMLHttpRequest) {
xRequest=new XMLHttpRequest();
}else if (typeof ActiveXObject != “undefined”){
xRequest=new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”);
}
return xRequest;
}

 

 

Gửi một yêu cầu đến server

Gửi một yêu cầu đến server từ một đối tượng XMLHttpRequest rất dễ dàng. Tất cả những việc ta cần làm là truyền cho nó địa chỉ URL của server. Ta sẽ làm như sau:

PHP Code:

function sendRequest(url,params,HttpMethod){
if (!HttpMethod){
HttpMethod=”POST”;
}
var req=getXMLHTTPRequest();
if (req){
req.open(HttpMethod,url,true);
req.setRequestHeader(“Content-Type”,”application/
x-www-form urlencoded”);
req.send(params);
}
}

XMLHttpRequest hỗ trợ một miền rất rộng các lời gọi HTTP, gồm các tham số truy vấn cho các trang web động.

Dùng các hàm callback để giám sát các yêu cầu

Các hàm callback đón bắt các sự kiện trong cách tiếp cận lập trình hướng sự kiện trong hầu hết các bộ công cụ UI hiện nay – như nhấn bàn phím, click chuột, vì không thể biết được các sự kiện nào sẽ xảy ra, nên các lập trình viên phải đón bắt các sự kiện có thể xảy ra. Khi tạo các giao diện người dùng UI bằng JavaScript, ta gán các hàm onkeypress, onmouseover, và đặt tên tương tự cho các thuộc tính tương đương cho các đối tượng. Khi lập trình cho các yêu cầu cho server, chúng ta gặp các thuộc tính tương tự onload và onreadystatechange.

 

ngocha85(Updatesofts.com)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: