Lessons X : [JavaScript] Quảng cáo chạy dọc 2 bên

[JavaScript] Quảng cáo chạy dọc 2 bên

Mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn làm Quảng cáo chạy dọc 2 bên. Quảng cáo chỉ xuất hiện khi màn hình có độ phân giải chiều ngang lớn hơn 980 pixels. Ở đây code được viết cho 800×600

hần hiển thị trong trang

 <!--Phần cho bên trái--> 
<DIV id=divAdLeft style='LEFT: 1px; WIDTH: 110px; POSITION: absolute; TOP: 71px'>
<a href="http://hoahoctro.com" target="_blank">
<IMG hspace=0 src='link đến ảnh' width=110 border=0>
</a>
</DIV>
<!--Phần cho bên phải-->
<DIV id=divAdRight style='LEFT: 892px; WIDTH: 110px; POSITION: absolute; TOP: 71px'>
<a href="http://hoahoctro.com" target="_blank">
<IMG hspace=0 src='link đến ảnh' width=110 border=0>
</a>
</DIV>
<div align="center">
</div>

Nội dung File JavaScript

 <script language="javascript">
var adRWidth=110;
var adLWidth=1002;
function FloatTopDiv(){
startX = document.body.clientWidth - adRWidth, startY = -110;
var ns = (navigator.appName.indexOf('Netscape') != -1);
var d = document;
if (document.body.clientWidth < 980) startX = - adRWidth;
function ml(id)
{
var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.a ll[id]:d.layers[id];
if(d.layers)el.style=el;
el.sP=function(x,y)
{
this.style.left=x;this.style.top=y;
};
el.x = startX;
el.y = startY;
return el;
}
window.stayTopLeft=function()
{
if (document.body.clientWidth < 980)
{
ftlObj.x = - adRWidth;ftlObj.y = 0; ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
}
else
{
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
var pY = ns ? pageYOffset : document.documentElement.scrollTop;
else if (document.body)
var pY = ns ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
if (document.body.scrollTop > 10){ startY = 3 } else { startY = 10 };
if (document.body.clientWidth >= 1024)
{
ftlObj.x = document.body.clientWidth - adRWidth;
ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
}
else
{
ftlObj.x = startX;
ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
}
}
setTimeout('stayTopLeft()', 1);
}
ftlObj = ml('divAdRight');
stayTopLeft();
}
function FloatTopDiv2()
{
startX2 = document.body.clientWidth - adLWidth, startY2 = -100;
var ns2 = (navigator.appName.indexOf('Netscape') != -1);
var d2 = document;
if (document.body.clientWidth < 980) startX2 = -adRWidth;
function ml2(id)
{
var el2=d2.getElementById?d2.getElementById(id):d2.all ?d2.all[id]:d2.layers[id];
if(d2.layers)el2.style=el2;
el2.sP=function(x,y)
{
this.style.left=x;this.style.top=y;
};
el2.x = startX2;
el2.y = startY2;
return el2;
}
window.stayTopLeft2=function()
{
if (document.body.clientWidth < 980)
{
ftlObj2.x = - adRWidth;ftlObj2.y = 0; ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
}
else
{
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
var pY2 = ns2 ? pageYOffset : document.documentElement.scrollTop;
else if (document.body)
var pY2 = ns2 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;

if (document.body.scrollTop > 10) { startY2 = 3 } else { startY2 = 10 };

if (document.body.clientWidth >= 1024)
{
ftlObj2.x = 0;
ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/8;
ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
}
else
{
ftlObj2.x = startX2;
ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/8;
ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
}
}
setTimeout('stayTopLeft2()', 1);
}
ftlObj2 = ml2('divAdLeft');
stayTopLeft2();
}
function ShowAdDiv()
{
var objAdDivLeft = document.getElementById('divAdLeft');
var objAdDivRight = document.getElementById('divAdRight');
if (document.body.clientWidth < 980)
{
objAdDivLeft.style.left = - adRWidth;
objAdDivRight.style.left = - adRWidth;
}
else
{
objAdDivLeft.style.left = 0;
objAdDivRight.style.left = document.body.clientWidth - adRWidth;
FloatTopDiv();
FloatTopDiv2();
}
}
ShowAdDiv();
</script>

– Bạn có thể cho nội dung vào cùng 1 chỗ, hoặc tách riêng ra rồi link đến file JavaScript

Nguồn: http://blog.thegioiwebsite.net/

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: