Lessons VIII : Tạo HTML từ XML và XSL

Logo of Vovisoft

Tạo HTML từ XML và XSL

Thông thường, nếu bạn định nghĩa bên trong một XML file rằng nó cần một XSL để display thì Internet Exporer 5.5 sẽ tự transform XML dựa theo XSL và display kết quả trong browser cho bạn. Trong trường hợp ấy nếu bạn View Source của Webpage bạn chỉ đọc đuợc XML source mà thôi. Có thể bạn sẽ thắc mắc sao không thấy cái HTML source là kết quả của quá trình Tranform XML.
Trong chương trình VB6 trình bày tại đây bạn sẽ thấy cách dùng DOM (Document Object Model) của MSXML để thực hiện công việc tương đương với IE 5.5 và save kết quả HTML thành một Webpage . Webpage nầy có thể được display, độc lập với XML, bằng bất cứ WebBrowser nào.Thật ra, ActiveX MSXML mà ta dùng cho VB6 là của IE 5.5 khi ta Project | Reference “Microsoft XML, v3.0”.

Chương trình mẫu

Bạn có thể download chương trình mẫu TransformXML.zip để xem cách thảo chương rất đơn giản.


Phần chính của chương trình nằm trong Sub Form_Load như liệt ra dưới đây. Bạn có thể xem listing và giải thích về cách transform Library.xml dựa trên Library.xsl trong bài XML, Kỹ thuật tin học nòng cốt trong tương lai.

Private Sub Form_Load() 
  Dim HTMLCode As String 
  ' Need to Project | References "Microsoft XML, v3.0" to use DOM
  Dim myXMLDoc As New MSXML2.DOMDocument30 
  Dim myXSLDoc As New MSXML2.DOMDocument30 
  ' Need to Project | References "Microsoft Script Runtime" to use
  ' FileSystemObject and TextStream
  Dim Fs As FileSystemObject 
  Dim TS As TextStream 
  ' Display the XML file in a listbox
  PopulateListBoxFromFile LstXML, "Library.xml", False 
  ' Display the XSL file in a listbox
  PopulateListBoxFromFile lstXSL, "Library.xsl", False 
  ' Load the XML file
  myXMLDoc.Load App.Path & "\Library.xml" 
  ' Load the XSL file
  myXSLDoc.Load App.Path & "\Library.xsl" 
  ' Transform XML by XSL to give HTML
  HTMLCode = myXMLDoc.transformNode(myXSLDoc) 
  ' Now Write the resultant HTML to file
  ' Create a FileSystem Object
  Set Fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
  ' Open TextStream for Output
  Set TS = Fs.OpenTextFile(App.Path & "\Library.htm", ForWriting, False, TristateUseDefault) 
  TS.Write HTMLCode ' Write the whole HTML string in one stroke
  TS.Close ' Close the Text Stream
  Set Fs = Nothing ' Dispose FileSystem Object
  ' Display the HTML file in a listbox
  PopulateListBoxFromFile lstHTML, "Library.htm", False 
End Sub

  Kỹ thuật XML

 

 

Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: