Lessons VII : SQL Server 2005 – Hack dữ liệu đã mã hoá bởi mật khẩu

SQL Server 2005 – Hack dữ liệu đã mã hoá bởi mật khẩu

Thứ tư, 20 Tháng 8 2008 02:53 Databasejournal Hướng dẫn lập trình SQL – MySQL

Trong phần 1 của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu phương pháp mã hoá và giải mã bằng mật khẩu. Phần 2 này sẽ đi vào cách hack lại dữ liệu đó.


Như bạn đã biết, mã hoá bằng mật khẩu là một phương pháp mã hoá dữ liệu cơ bản chỉ sử dụng đến mật khẩu và có thể giải mã với cùng mật khẩu đó. Giờ hãy giả dụ chúng ta quên mất mật khẩu đã đặt và cần phải khôi phục lại dữ liệu như ban đầu.

Bước 1

Mã hoá dữ liệu theo phương pháp mã hoá bằng mật khẩu

select EncryptedData = EncryptByPassPhrase('MAK', '123456789' )

Kết quả

EncryptedData
--------------------------------------------------------------------------
0x01000000F75D553409C74570F6DDBCADA53FD489DDD52D9277010050565ADF30F244F8CC

Bước 2

Tạo thủ tục sử dụng để khôi phục lại dữ liệu đã má hoá. Thủ tục này sẽ sử dụng hàm DecryptByPassPhrase để giải mã dữ liệu và hiển thị lên mật khẩu.

USE [Master]
GO

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[hack_encryption] Script Date: 12/18/2007 18:18:36 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[hack_encryption]') 
                                      AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[hack_encryption]
GO
set nocount on
SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
go
USE [Master]
GO

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[hack_encryption] Script Date: 12/18/2007 18:18:55 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE procedure [dbo].[hack_encryption] @encryptedtext varbinary(max)
as
declare @password varchar(6)
declare @i int
declare @j int
declare @k int
declare @l int
declare @m int
declare @n int

set @i=-1
set @j=-1
set @k=-1
set @l=-1
set @m=-1
set @n=-1
set @password =''

while @i<255
begin
   while @j<255
   begin
       while @k<255
       begin
                 while @l<255
                 begin
                   while @m<255
                   begin
                       while @n<=255
                       begin
                       set @password=isnull(char(@i),'') 
                               + isnull(char(@j),'')
                               +isnull(char(@k),'')+ isnull(char(@l),'')
                               +isnull(char(@m),'') + isnull(char(@n),'')
                       if convert(varchar(100), DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),
                                                                            @encryptedtext)) is not null
                       begin
                       print 'This is the Encrypted text:' +@password
                       set @i=256;set @j=256;set @k=256;set @l=256;set @m=256;set @n=256;
                       print 'The actual data is :' +convert(varchar(100),
                                                    DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)), @encryptedtext))
                       end
                       --print 'A'+ltrim(rtrim(@password))+'B'
                       --print convert(varchar(100), DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
                       set @n=@n+1
                       end
                   set @n=0
                   set @m=@m+1
                   end
          set @m=0
          set @l=@l+1
          end
       set @l=0
       set @k=@k+1
       end
   set @k=0
   set @j=@j+1
   end
set @j=0
set @i=@i+1
end

GO

Bước 3

Giả sử rằng bạn đã quên mật khẩu dùng để mã hoá dữ liệu thành “0x01000000F75D553409C74570F6DDBCADA53FD489DDD52D9277010050565ADF30F244F8CC”. Chúng ta có thể truy tìm lại được mật khẩu và dữ liệu đã bị mã hoá bằng thủ tục sau

use master
go
select getdate() as StartingTime
go
declare @myencryptedtext varbinary(max)
set @myencryptedtext=0x01000000F75D553409C74570F6DDBCADA53FD489DDD52D9277010050565ADF30F244F8CC
print @myencryptedtext
exec hack_encryption @encryptedtext=@myencryptedtext
go
select getdate() as EndingTime
go

Kết quả

StartingTime
-----------------------
2007-12-18 18:24:10.843

0x01000000F75D553409C74570F6DDBCADA53FD489DDD52D9277010050565ADF30F244F8CC
This is the Encrypted text: MAK
The actual data is :123456789

EndingTime
-----------------------
2007-12-18 18:26:36.080

Hình 1

Như bạn thấy trong kết quả (hình 1), nó chỉ cần đển 2 phút để tìm lại được dữ liệu và mật khẩu. Về cơ bản, thủ tục này lặp lại tất cả khả năng hợp lý có thể xảy ra của các ký tự ASCII có độ dài trên 6 ký tự để tìm ra mật khẩu và sử dụng nó để giải mã dữ liệu.

Tạo ra một thủ tục sẽ không giúp gì nhiều khi dữ liệu đã được mã hoá nằm trong một bảng. Vì vậy chúng ta phải thay đổi thủ thục này thành một hàm vô hướng như hướng dẫn dưới đây

Bước 1

Tạo thủ tục như sau

USE [master]
GO

/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[hack_encryption_password] Script Date: 12/18/2007 18:36:29 ******/
IF  EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[hack_encryption_password]')
                                      AND type in (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS', N'FT'))
DROP FUNCTION [dbo].[hack_encryption_password]
GO
use [Master]
go

CREATE function [dbo].[hack_encryption_password] (@encryptedtext varbinary(max))
returns varchar(6)
with execute as caller
as
begin
declare @password varchar(6)
declare @i int
declare @j int
declare @k int
declare @l int
declare @m int
declare @n int

set @i=-1
set @j=-1
set @k=-1
set @l=-1
set @m=-1
set @n=-1
set @password =''

while @i<255
begin
    while @j<255
    begin
        while @k<255
        begin
            while @l<255
            begin
                while @m<255
                begin
                    while @n<=255
                    begin
                    set @password=isnull(char(@i),'') + isnull(char(@j),'')
                                  +isnull(char(@k),'')+ isnull(char(@l),'')
                                  +isnull(char(@m),'') + isnull(char(@n),'')
                    if convert(varchar(100), DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),
                                                                         @encryptedtext)) is not null
                    begin
                    --print 'This is the Encrypted text:' +@password
                    set @i=256;set @j=256;set @k=256;set @l=256;set @m=256;set @n=256;
                    --print 'The actual data is :' +convert(varchar(100),
                                                   DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
                    end
                    --print 'A'+ltrim(rtrim(@password))+'B'
                    --print convert(varchar(100),DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
                    set @n=@n+1
                    end
                set @n=0
                set @m=@m+1
                end
            set @m=0
            set @l=@l+1
            end
        set @l=0
        set @k=@k+1
        end
    set @k=0
    set @j=@j+1
    end
set @j=0
set @i=@i+1
end

return @password
END

Bước 2

Tạo một bảng với dữ liệu được mã hoá

USE [tempdb]
GO
/****** Object: Table [dbo].[MyTable] Script Date: 12/18/2007 18:44:40 ******/
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[MyTable]') AND type in (N'U'))
DROP TABLE [dbo].[MyTable]
GO
create table MyTable(id int, encrypteddata varbinary(max))
go
insert into MyTable select 1, EncryptByPassPhrase('Do', '1112228333')
insert into MyTable select 2, EncryptByPassPhrase('Re', '1212223833')
insert into MyTable select 3, EncryptByPassPhrase('Me', '1132223393')
insert into MyTable select 4, EncryptByPassPhrase('Fa', '1114223383')
insert into MyTable select 5, EncryptByPassPhrase('So', '1112523333')
insert into MyTable select 6, EncryptByPassPhrase('La', '1112263373')
insert into MyTable select 7, EncryptByPassPhrase('Si', '1112227338')
go

Bước 3

Truy vấn dữ liệu sử dụng câu lệnh SQL sau

Select * from MyTable

Bạn sẽ thấy dữ liệu hiển thị như sau (hình 2)

1          0x01000000D8ED1498BEA4023D541C6EA9766A6B7B0585FAE91B942C88C23677550C6FD7FA
2          0x01000000F0725A52501A41D125F049011BE87C5C4A42263E7538B837B8278ADEE5FC2678
3          0x01000000C8804D8516B944B0AE35C71F79130DA415CED5CCF58E522692AC749115EEF0D9
4          0x010000007A91A24638C0E0354336AE5682805312CCB0B1E6BBACB6D9E65DC5D9DA73906E
5          0x010000008FB6BDD91C3D1A8C94FAF647DE1F931CEE5104045BD03DE4E809565E74604DF3
6          0x01000000C3A41428A21EDE8D8579AF9C42132678448A9113A31A869276A7631A58A32BE3
7          0x01000000BD829E12D3EAAF96BB66930301BA1D9CD3748946F354301922A03AE49047FE00

Hình 2

Bước 4

Sử dụng hàm hack_encryption_password để khôi phục tất cả các mật khẩu từ dưc liệu đã được mã hoá trong bảng MyTable. Thực thi câu lệnh SQL sau

select ID ,master.[dbo].[hack_encryption_password] (encrypteddata) as Password from MyTable

Bạn sẽ thấy kết quả như sau (Hình 3)

1          Do
2          Re
3          Me
4          Fa
5          So
6          La
7          Si 

Hình 3

Hàm trên có thê được chỉnh sửa để trả về cả dữ liệu đã được mã hoá, thực hiện như sau

Bước 1

Tạo hàm sau

USE [master]
GO

/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[hack_encryption_password]    Script Date: 12/18/2007 18:36:29 ******/
IF  EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[hack_encryption_data]')
                                      AND type in (N'FN', N'IF', N'TF', N'FS', N'FT'))
DROP FUNCTION [dbo].[hack_encryption_data]
GO
use [Master]
go

CREATE function [dbo].[hack_encryption_data] (@encryptedtext varbinary(max))
returns varchar(8000)
with execute as caller
as
begin
declare @data varchar(8000)
declare @password varchar(6)
declare @i int
declare @j int
declare @k int
declare @l int
declare @m int
declare @n int

set @i=-1
set @j=-1
set @k=-1
set @l=-1
set @m=-1
set @n=-1
set @password =''

while @i<255
begin
    while @j<255
    begin
        while @k<255
        begin
            while @l<255
            begin
                while @m<255
                begin
                    while @n<=255
                    begin
                    set @password=isnull(char(@i),'') + isnull(char(@j),'')+isnull(char(@k),'')
                               + isnull(char(@l),'')+isnull(char(@m),'') + isnull(char(@n),'')
                    if convert(varchar(100),DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),
                                                                        @encryptedtext)) is not null
                    begin
                    --print 'This is the Encrypted text:' +@password
                    set @i=256;set @j=256;set @k=256;set @l=256;set @m=256;set @n=256;
                    set @data = convert(varchar(100), DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
                    end
                    --print 'A'+ltrim(rtrim(@password))+'B'
                    --print convert(varchar(100), DecryptByPassPhrase(ltrim(rtrim(@password)),@encryptedtext))
                    set @n=@n+1
                    end
                set @n=0
                set @m=@m+1
                end
            set @m=0
            set @l=@l+1
            end
        set @l=0
        set @k=@k+1
        end
    set @k=0
    set @j=@j+1
    end
set @j=0
set @i=@i+1
end

return @data
END

Bước 2

Giải mã dữ liệu sử dụng hàm đã tạo

select ID ,master.[dbo].[hack_encryption_data] (encrypteddata) as Password from MyTable

Kết quả như hình 4

Hình 4

Lưu ý:

  • Thủ thục và các hàm chỉ có thể hack đối với mật khẩu dài 6 ký tự.
  • Thủ tục và hàm này có thể chiếm rất nhiều CPU để lấy lại dữ liệu và tìm lại mật khẩu

Theo Databasejournal
Nguồn: QuanTriMang.com

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: