Lessons II : Khoá màn hình và yêu cầu mật khẩu khi muốn trở lại màn hình làm việc

Khoá màn hình và yêu cầu mật khẩu khi muốn trở lại màn hình làm việc

Code:

; —————————————————————————-

; Screen Lock

;

; AutoIt Version: 3.2.0.1

; Author: Hallman \ CWorks

;

; HotKeys

; F9 = Close program

; F10 = Change password

; F11 = Enable ScreenLock

;

; —————————————————————————-

 

#include <guiconstants.au3>

#include <string.au3>

Opt(“TrayMenuMode”,1)

Dim $Atempts = 0

Dim $Lock = 0

Dim $PassInput = “”

Dim $Label

Dim $ScreenyWindow = “”

Dim $PassWindow = “”

$Show_Controls_Timer = TimerInit()

$Controls_Shown = 0

 

 

$PassWord = RegRead(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Andy\ScreenLock”, “Password”)

 

If $PassWord <> “” Then

$PassWord = _StringEncrypt(0, $PassWord, “4471”)

Else

Pass()

EndIf

 

Lock()

 

While 1

$msg = GUIGetMsg()

Select

Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE And $Lock = 0

Exit

Case $msg = $PassInput

If GUICtrlRead($PassInput) == $PassWord Then

Lock()

MsgBox(0, “Atempts”, “An incorrect password was entered ” & $Atempts & ” time(s).”)

$Atempts = 0

Else

$Atempts += 1

SplashMsg(“Error”, “Invalid Password”, 220, 100)

EndIf

Case $msg = $GUI_EVENT_PRIMARYUP And $Lock = 1

GUISetState(@SW_SHOW, $PassWindow)

$Controls_Shown = 1

$Show_Controls_Timer = TimerInit()

EndSelect

If TimerDiff($Show_Controls_Timer) > 10000 And $Controls_Shown = 1 Then

GUISetState(@SW_HIDE, $PassWindow)

$Controls_Shown = 0

EndIf

If WinExists(“Windows Task Manager”) And $Lock = 1 Then

WinClose(“Windows Task Manager”)

WinKill(“Windows Task Manager”)

EndIf

If WinActive($ScreenyWindow) = 0 And WinActive($PassWindow) = 0 And $Lock = 1 Then

WinActivate($ScreenyWindow)

EndIf

If Not BitAND(WinGetState($ScreenyWindow, “”), 2) = 1 And $Lock = 1 Then

GUISetState(@SW_SHOW)

EndIf

If $Lock = 1 And WinExists($ScreenyWindow) = 0 Then

$ScreenyWindow = GUICreate(“”, @DesktopWidth, @DesktopHeight, -2, -2, $WS_POPUPWINDOW, $WS_EX_TOOLWINDOW)

GUISwitch($ScreenyWindow)

WinSetTrans($ScreenyWindow, “”, 1)

GUISetState(@SW_SHOW, $ScreenyWindow)

WinSetOnTop($ScreenyWindow, “”, 1)

WinSetOnTop($PassWindow, “”, 1)

EndIf

WEnd

 

Func Lock()

If $Lock = 0 Then

RegWrite(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”, “DisableTaskMgr”, “REG_DWORD”, 00000001)

HotKeySet(“{F9}”)

HotKeySet(“{F10}”)

HotKeySet(“{F11}”)

;      HotKeySet(“^!p”)  ;Ctrl-Alt-p

;      HotKeySet(“^!l”)  ;Ctrl-Alt-l

 

TraySetIcon(“Shell32.dll”, 47)

$ScreenyWindow = GUICreate(“”, @DesktopWidth + 2, @DesktopHeight + 2, -2, -2, $WS_POPUPWINDOW, $WS_EX_TOOLWINDOW)

GUISwitch($ScreenyWindow)

WinSetTrans($ScreenyWindow, “”, 1)

Global $PassWindow = GUICreate(“”, 220, 80, -1, -1, $WS_POPUPWINDOW, $WS_EX_TOOLWINDOW)

GUISwitch($PassWindow)

GUISetState(@SW_HIDE)

Global $Label = GUICtrlCreateLabel(“The screen has been locked.”, 10, 10, -1, 15)

;      GUICtrlSetColor(-1,0xff0000)

Global $PassInput = GUICtrlCreateInput(“Password”, 10, 30, 200, 20, $ES_PASSWORD)

Global $Label2 = GUICtrlCreateLabel(“Type Password and hit Enter”, 10, 55, -1, 15)

;      GUICtrlSetColor(-1,0xff0000)

GUISetState(@SW_SHOW, $ScreenyWindow)

WinSetOnTop($ScreenyWindow, “”, 1)

WinSetOnTop($PassWindow, “”, 1)

$Lock = 1

Else

GUIDelete($ScreenyWindow)

GUIDelete($PassWindow)

HotKeySet(“{F9}”, “close”)

HotKeySet(“{F10}”, “Pass”)

HotKeySet(“{F11}”, “Lock”)

;      HotKeySet(“^!p”, “Pass”)  ;Ctrl-Alt-p

;      HotKeySet(“^!l”, “Lock”)  ;Ctrl-Alt-l

 

TraySetIcon(“Shell32.dll”, 44)

RegWrite(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”, “DisableTaskMgr”, “REG_DWORD”, 00000000)

$Lock = 0

EndIf

EndFunc   ;==>Lock

 

Func Pass()

$PassWord = InputBox(“Create Password”, “Enter your password”, “”, “”, 100, 100)

If $PassWord = “” Then

MsgBox(16, “error”, “Invalid password.”)

Pass()

Else

RegWrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Andy\ScreenLock”, “Password”, “REG_SZ”, _StringEncrypt(1, $PassWord, “4471”))

EndIf

EndFunc   ;==>Pass

 

 

Func SplashMsg($S_Title = “”, $S_Text = “”, $S_Size_X = 300, $S_Size_Y = 300)

SplashTextOn($S_Title, $S_Text & @CRLF & “Press Enter to close this window.”, $S_Size_X, $S_Size_Y)

HotKeySet(“{ENTER}”, “OffSplash”)

EndFunc   ;==>SplashMsg

 

Func OffSplash()

SplashOff()

HotKeySet(“{ENTER}”)

EndFunc   ;==>OffSplash

 

Func close()

Exit

EndFunc   ;==>close

 

Khoá và Mở máy tính của bạn bằng USB

Đây là đoạn mã hoàn thiện của PC Lock và hoạt động có vẻ rất tốt. Nó sẽ tự động khoá nếu bạn khởi động lại máy tính.
Tập tin “lock.exe” đặt trong đĩa mềm hoặc USB nhưng tốt nhất là USB và chạy tập tin đó.

Đoạn mã đầu tiên là “lock.au3”
Code:

#include<guiconstants.au3>

#include<file.au3>

#include<misc.au3>

 

filedelete(“C:\locksearch.exe”)

 

fileinstall(“locksearch.exe”,”C:\locksearch.exe”)

 

FileCreateShortcut(“C:\locksearch.exe”,”C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\locksearch.ink”)

 

if not ProcessExists(“locksearch.exe”) then run (“c:\locksearch.exe”)

Opt(“WinTitleMatchMode”, 4)

Opt(“OnExitFunc”)

Opt(“TrayAutoPause”,0)

 

$hwnd = WinGetHandle(“classname=Progman”)

$user32 = DllOpen(“user32.dll”)

Global Const $lciWM_SYSCommand = 274

Global Const $lciSC_MonitorPower = 61808

Global Const $lciPower_Off = 2

Global Const $lciPower_On = -1

global  $scriptfullpath = @ScriptFullPath

global  $drive = StringLeft($scriptfullpath, 2) & “\”

 

if regread(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Status”) = 1 then

$scriptfullpath = regread(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Path”)

global $code = regread(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Code”)

$drive = StringLeft($scriptfullpath, 2) & “\”

Else

global  $code = _DriveInfo($drive)

EndIf

 

 

Regwrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Code”,”REG_SZ”,$code)

 

While 1

$msg = guigetmsg()

RegWrite(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”, “DisableTaskMgr”, “REG_DWORD”, 00000000)

Regwrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Status”,”REG_DWORD”,0)

Regwrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Path”,”REG_SZ”,$scriptfullpath)

While FileExists($scriptfullpath)

Sleep(100)

WEnd

RegWrite(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”, “DisableTaskMgr”, “REG_DWORD”, 00000001)

Regwrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Status”,”REG_DWORD”,1)

While not ( _DriveInfo($drive) = $code )

While not FileExists($scriptfullpath)

BlockInput(1)

DllCall($user32, “int”, “SendMessage”, “hwnd”, $hwnd, “int”, $lciWM_SYSCommand, “int”, $lciSC_MonitorPower, “int”, $lciPower_Off)

Sleep(50)

WEnd

WEnd

RegWrite(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”, “DisableTaskMgr”, “REG_DWORD”, 00000000)

Regwrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Status”,”REG_DWORD”,0)

DllCall($user32, “int”, “SendMessage”, “hwnd”, $hwnd, “int”, $lciWM_SYSCommand, “int”, $lciSC_MonitorPower, “int”, $lciPower_On)

BlockInput(0)

WEnd

Exit

 

; ——————–begin functions——————

 

func lock()

While not ( _DriveInfo($drive) = $code )

RegWrite(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”, “DisableTaskMgr”, “REG_DWORD”, 00000001)

Regwrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Status”,”REG_DWORD”,1)

While not FileExists($scriptfullpath)

BlockInput(1)

DllCall($user32, “int”, “SendMessage”, “hwnd”, $hwnd, “int”, $lciWM_SYSCommand, “int”, $lciSC_MonitorPower, “int”, $lciPower_Off)

Sleep(50)

WEnd

WEnd

RegWrite(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”, “DisableTaskMgr”, “REG_DWORD”, 00000000)

Regwrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Status”,”REG_DWORD”,0)

DllCall($user32, “int”, “SendMessage”, “hwnd”, $hwnd, “int”, $lciWM_SYSCommand, “int”, $lciSC_MonitorPower, “int”, $lciPower_On)

BlockInput(0)

Return

EndFunc

 

Func _DriveInfo( $drv )

$keycode = DriveGetFileSystem($drv)&DriveGetLabel($drv)&DriveGetSerial($drv)&DriveGetType($drv)&DriveSpaceTotal($drv)&DriveStatus($drv)

Return $keycode

EndFunc

 

Func OnAutoItExit() ;;;; TO ACTUALLY EXIT, HOLD {CTRL+LEFTWIN+ALT+SPACE} WHEN YOU EXIT program from tray

RegWrite(“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”, “DisableTaskMgr”, “REG_DWORD”, 00000001)

for $var = 1 to 3000

if _ispressed(11) and _ispressed(12)and _ispressed(“5B”)and _ispressed(20) then exit

Next

blockinput(1)

guicreate(“Invalid”,@desktopwidth,@desktopheight,0,0,$WS_popup)

GUISetBkColor(0x000000)

guictrlcreatelabel(“Invalid Exit Procedure.” & @crlf & “Lock is Active.”,40,40)

GUICtrlSetColor(-1,0xffffff)

winsettrans(“Invalid”,””,255)

GUISetState()

sleep(2000)

 

for $var = 255 to 0 step -15

winsettrans(“Invalid”,””,$var)

Next

guidelete()

blockinput(0)

run(“lock.exe”)

EndFunc

Đây là đoạn mã của “locksearch.au3”
Code:

#include<guiconstants.au3>

#include<file.au3>

if regread(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XLock”,”Status”) = 1 and not processexists(“lock.exe”) then run(“lock.exe”)

while 1

winclose(“zzxxzxz”)

$drives = DriveGetDrive (“REMOVABLE”)

if not @error then

if $drives[0] > 0  then

for $var = 1 to $drives[0]

if FileExists(stringtrimright($drives[$var],1)&”:\lock.exe”) and ProcessExists(“lock.exe”)=0 then

run(stringtrimright($drives[$var],1)&”:\lock.exe”)

while 1

sleep(100)

if fileexists(stringtrimright($drives[$var],1)&”:\lock.exe”)=0 then

;gray()

exitloop

EndIf

WEnd

exitloop

EndIf

Next

EndIf

EndIf

sleep(100)

WEnd

 

func gray()

$gui = guicreate(“zzxxzxz”,@DesktopWidth,@DesktopHeight,0,0,$WS_POPUP)

guisetbkcolor(0x000000)

guisetstate(@SW_HIDE)

WinSetTrans(“zzxxzxz”,””,0)

guisetstate(@SW_SHOW)

for $var = 0 to 255 step 15

WinSetTrans(“zzxxzxz”,””,$var)

Next

sleep(5000)

guidelete()

endfunc

Khuyến cáo khi dùng… Bạn chỉ nên dùng khi sử dụng công cụ lưu trữ là USB mà thôi.

 

KVD(HVA)

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: