Lessons X : 8. Phụ lục 1: AutoIt or not AutoIt?

8. Phụ lục 1: AutoIt or not AutoIt?

Có thể nói ko ngoa, AutoIt là một con dao 2 lưỡi. Nó được tạo ra để giúp người dùng làm các script tự động hóa, giúp mình dễ thở hơn . Tuy vậy, AutoIt cũng có thể được dùng để tạo một con trojan, một con virus, whatever

Phát tán con “virus” này là quá đơn giản. Hãy nhìn những j` các “virus” YM đã làm.

Như đã nói ở trên, một file exe có thể được edit để khi mới nhìn vào, bạn khó có thể biết nó có phải là một script AutoIt hay ko.

Nhưng, điều đó thực ra cũng ko hoàn toàn đúng. Một script viết bằng AutoIt, cho dù có được biên dịch với toàn bộ info trong file .bin bị luộc mất, vẫn có thể bị lộ danh tính, bằng chính một script AutoIt.

Đây là hàm nhận diện script viết bằng AutoIt, được tớ sưu tầm từ forum của nó:

Code:

Func _IsAutoItExe($hFile)

Local $hNew = StringTrimRight($hFile, 4) & ‘verify.exe’

FileCopy($hFile, $hNew)

RunWait(‘”‘ & @ProgramFilesDir & ‘\AutoIt3\Aut2Exe\UPX.exe” -d “‘ & $hNew & ‘”‘, ”, @SW_HIDE)

Local $sString = String(BinaryString(FileRead($hNew)))

FileDelete($hNew)

Local $sFind = ‘3C6465736372697074696F6E3E4175746F497420333C2F6465736372697074696F6E3E’

If StringInStr($sString, $sFind) Then Return 1

Return SetError(1, 0, 0)

EndFunc

__________________

 

Identical(UDS)

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: