Lessons VII : 4. Sử dụng các hàm built-in của AutoIt

4. Sử dụng các hàm built-in của AutoIt

Đây có thể coi là yếu tố tạo nên 80% sức mạnh của AutoIt. AutoIt bao gồm một số lượng lớn các hàm built-in, với tính năng trải rộng từ Quản lý file, thư mục đến quản lý các process, từ tương tác với registry đến giả lập các phím bấm…

Nói chung, các hàm này đã được liệt kê và hướng dẫn hết sức chi tiết về cách sử dụng trong file Help của AutoIt, do đó việc kể tên ra đây là vô nghĩa và ko cần thiết

Hãy thử ví dụ với script sau, được dùng để tự động hóa quá trình cài đặt WinZip – giả lập bàn phím và gửi các phím cần thiết tới trình cài đặt:

Code:

; Run the winzip installer

Run(“winzip90.exe”)

 

; Initial Setup Screen

WinWaitActive(“WinZip® 9.0 SR-1 Setup”, “&Setup”)

Send(“!s”)

 

; Install location

WinWaitActive(“WinZip Setup”, “into the following folder”)

Send(“{ENTER}”)

 

; Features overview

WinWaitActive(“WinZip Setup”, “WinZip features include”)

Send(“!n”)

 

; License agreement

WinWaitActive(“License Agreement”)

Send(“!y”)

 

; Quick start

WinWaitActive(“WinZip Setup”, “Quick Start Guide”)

Send(“!n”)

 

; Choose interface

WinWaitActive(“WinZip Setup”, “switch between the two interfaces”)

Send(“!c”)

Send(“!n”)

 

; Installation type (custom/express)

WinWaitActive(“WinZip Setup”, “&Express setup (recommended)”)

Send(“!e”)

Send(“!n”)

 

; Select file associations

WinWaitActive(“WinZip Setup”, “WinZip needs to associate itself with your archives”)

Send(“!n”)

 

; Completed installation screen

WinWaitActive(“WinZip Setup”, “Thank you for installing this evaluation version”)

Send(“{ENTER}”)

 

; Wait for winzip to load then close it

WinWaitActive(“WinZip (Evaluation Version)”)

WinClose(“WinZip (Evaluation Version)”)

 

Hoặc, vài ba lệnh dùng để tương tác với registry:

Code:

; Write a single REG_SZ value

RegWrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Test”, “TestKey”, “REG_SZ”, “Hello this is a test”)

 

; Write the REG_MULTI_SZ value of “line1” and “line2”

RegWrite(“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Test”, “TestKey1”, “REG_MULTI_SZ”, “line1” & @LF & “line2”)

Một lời khuyên duy nhất: Bạn chỉ cần file Help + Forum của AutoIt để làm mọi thứ

5. Các hàm do người dùng tự định nghĩa

Các hàm này, nằm trong các file au3 được phân phối kèm với AutoIt. Điểm phân biệt hàm này với các hàm built-in là ở tên của hàm – Hàm tự định nghĩa thường có dấu gạch dưới ở trước tên, hàm built-in thì ko.

Để sử dụng các hàm tự định nghĩa, bạn cần include file mã nguồn của hàm vào script mình đang thực hiện. Ví dụ:

Code:

#include <date.au3>

MsgBox(0,”Today”,”Today’s date is ” & Now())

Số lượng hàm tự định nghĩa rất nhiều và có thể được lấy về từ autoitscript.com

 

Identical(UDS)

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: