Lessons V : 3.6. Các vòng lặp

3.6. Các vòng lặp

Các loại vòng lặp trong AutoIt gồm có:

  1. For…Next
  2. While…WEnd
  3. Do…Until
  4. With…Endwith
  5. For…In…Next

For…Next được sử dụng để lặp từ giá trị ban đầu đến giá trị kết thúc, theo bước nhảy định sẵn:

Code:

For $i = 5 to 1 Step -1

MsgBox(0, “Count down!”, $i)

Next

MsgBox(0,””, “Blast Off!”)

While…WEnd và Do…Until tương tự như While Do và Repeat Until của Pascal:

Code:

$i = 0

While $i <= 10

MsgBox(0, “Value of $i is:”, $i)

$i = $i + 1

WEnd

 

Code:

$i = 0

Do

MsgBox(0, “Value of $i is:”, $i)

$i = $i + 1

Until $i = 10

With…EndWith dùng với các đối tượng, giúp tiết kiệm công sức khi gõ:

Code:

$oExcel = ObjCreate(“Excel.Application”)

$oExcel.visible =1

$oExcel.workbooks.add

 

With $oExcel.activesheet

.cells(2,2).value = 1

.range(“A1:B2”).clear

Endwith

 

$oExcel.quit

Tương tự, bằng cách sử dụng For…In…Next, ta có thể duyệt qua tất cả mảng / tập các đối tượng:

Code:

FOR $element IN $aArray

$string = $string & $element & @CRLF

NEXT

Identical(UDS)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: