Lessons IV : JAVASCRIPT Toàn tập (bài 4)

JAVASCRIPT Toàn tập (bài 4)

 

Bài 4: TẠO ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT

1. Định nghĩa thuộc tính của đối tượng:
function student(name,age, grade) {
this.name = name;
this.age = age;
this.grade = grade;
}
Để tạo một Object ta sử dụng phát biểu new.Ví dụ để tạo đối tượng student1
student1 = new student(“Bob”,10,75);
3 thuộc tính của đối tượng student1 là :
student1.name
student1.age
student1.grade
Ví dụ để tạo đối tượng student2
student2 = new student(“Jane”,9,82);
Để thêm thuộc tính cho student1 bạn có thể làm như sau:
student1.mother = “Susan”; hoặc bạn có thể định nghĩa lại hàm student
MTWRFSS 4
function student(name, age, grade, mother) {
this.name = name;
this.age = age;
this.grade = grade;
this.mother = mother;
}
JAVASCRIPT MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: 13
Đối tượng là thuộc tính của đối tượng khác
Ví dụ:
function grade (math, english, science) {
this.math = math;
this.english = english;
this.science = science;
}
bobGrade = new grade(75,80,77);
janeGrade = new grade(82,88,75);
student1 = new student(“Bob”,10,bobGrade);
student2 = new student(“Jane”,9,janeGrade);
student1.grade.math:dùng để lấy điểm Toán của student1
student2.grade.science: dùng lấy điểm môn Khoa học của student2
2. Thêm phương pháp cho đối tượng:
function displayProfile() {
document.write(“Name: “ + this.name + “<BR>”);
document.write(“Age: “ + this.age + “<BR>”);
document.write(“Mother’s Name: “ + this.mother + “<BR>”);
document.write(“Math Grade: “ + this.grade.math + “<BR>”);
document.write(“English Grade: “ + this.grade.english + “<BR>”);
document.write(“Science Grade: “ + this.grade.science + “<BR>”);
}
function student(name,age, grade) {
this.name = name;
this.age = age;
this.grade = grade;
this.mother = mother;
this.displayProfile = displayProfile;
}
student1.displayProfile();
Ví du:
4
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example 4.3</TITLE>
<script>
<!– HIDE FROM OTHER BROWSERS
//DEFINE METHOD
function displayInfo() {
document.write(“<H1>Employee Profile:
“ + this.name + “</H1><HR>

”);

document.writeln(“Employee Number: “

+ this.number);

JAVASCRIPT MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: 14

document.writeln(“Social Security

Number: “ + this.socsec);

document.writeln(“Annual Salary: “ +

this.salary);

document.write(“

”);
}
//DEFINE OBJECT
function employee() {
this.name=prompt(“Enter Employee’s
Name”,”Name”);
this.number=prompt(“Enter Employee
Number for “ + this.name,”000-000″);
this.socsec=prompt(“Enter Social
Security Number for “ +
this.name,”000-00-0000″);
this.salary=prompt(“Enter Annual
Salary for “ + this.name,”$00,000″);
this.displayInfo=displayInfo;
}
newEmployee=new employee();
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS —
>
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<script>
<HIDE>
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
Vi du:
<script>
<Begin> 12) ? myhours –
12 : myhours;
ampm = (myhours >= 12) ? ‘Buổ i Chiề u ‘
: ‘ Buổ i Sá ng ‘;
mytime = mydate.getMinutes();
myminutes = ((mytime <10>
</script>
Trong phần body bạn có thể xuất ra dạng như sau:
<body>
<script>
document.write(“<font>” + ampmhour + “” + myminutes + ampm)
document.write(” – ” + day + ” ngà y ” + myweekday +” “);
document.write( month + ” , nă m ” + year + “</font>”);
</script>
</body>

 

——————-

Kent(HCE)

 

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: