Lessons IV : 3.3. Các kiểu dữ liệu

3.3. Các kiểu dữ liệu

AutoIt gồm các kiểu dữ liệu: Số; Xâu (hay chuỗi); Logic; Xâu nhị phân.

Dữ liệu kiểu số có thể là số nguyên (10, -6) hay số thực (3.334, 1.4e5) hay thậm chí ở dạng Hex (0x4FFFF, 0x409 – bắt đầu bằng 0x)

Dữ liệu kiểu xâu (chuỗi) được đặt trong dấu nháy đơn / nháy kép:

Code:

 ‘This “sentence” contains “lots” of “double-quotes” does it not?’

Dữ liệu kiểu logic có 1 trong 2 giá trị: true hoặc false:

Code:

$Boolean1 = true

$Boolean2 = false

Cuối cùng, kiểu xâu nhị phân là xâu bao gồm ký tự chr(0):

Code:

$bin = “abc” & chr(0) & “def”

$bin = BinaryString(“abc”)

3.4. Các toán tử

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, AutoIt có các toán tử quen thuộc: +, -, *, /, ^…

Hoàn toàn có thể sử dụng các toán tử như +=, -=, *=, /=

Với kiểu logic, AND, OR và NOT là các toán tử hợp lệ.

3.5. Cấu trúc điều khiển

Có 3 loại cấu trúc điều khiển trong AutoIt:

  1. If…ElseIf…Else…EndIf
  2. Select…Case…EndSelect
  3. Switch…Case…EndSwitch

Cấu trúc If…ElseIf…Else…EndIf kiểm tra điều kiện, sau đó thực thi các lệnh:

Code:

If $var > 0 Then

MsgBox(4096,””, “Value is positive.”)

ElseIf $var < 0 Then

MsgBox(4096,””, “Value is negative.”)

Else

If StringIsXDigit ($var) Then

MsgBox(4096,””, “Value might be hexadecimal!”)

Else

MsgBox(4096,””, “Value is either a string or is zero.”)

EndIf

EndIf

Cấu trúc Select…Case sử dụng trong trường hợp cấu trúc If trở nên rườm rà:

Code:

Select

Case $var = 1

MsgBox(0, “”, “First Case expression was true”)

Case $var2 = “test”

MsgBox(0, “”, “Second Case expression was true”)

Case Else

MsgBox(0, “”, “No preceding case was true!”)

EndSelect

Cấu trúc Switch…Case…EndSwitch hoàn toàn tương tự, tuy nhiên nó tiến bộ ở chỗ cho phép bạn chỉ rõ khoảng giá trị cần kiểm tra:

Code:

Switch @HOUR

Case 6 To 11

$msg = “Good Morning”

Case 12 To 17

$msg = “Good Afternoon”

Case 18 To 21

$msg = “Good Evening”

Case Else

$msg = “What are you still doing up?”

EndSwitch

Identical(UDS)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: