Lessons III : JAVASCRIPT Toàn tập (bài 3)

JAVASCRIPT Toàn tập (bài 3)

 

BÀI 3: HÀM VÀ ĐỐI TƯỢNG

Trong kỹ thuật lập trình các lập trình viên thường sử dụng hàm để thực hiện một đoạn chương
trình thể hiện cho một module nào đó để thực hiện một công việc nào đó.
Trong Javascript có các hàm được xây dựng sẵn để giúp bạn thực hiện một chức năng nào đó ví
dụ như hàm alert(), document.write(), parseInt() và bạn cũng có thể định nghĩa ra các hàm khác
của mình để thực hiện một công việc nào đó của bạn, để định nghĩa hàm bạn theo cú pháp sau:
function function_name(parameters, arguments)
{
command block
}
Truyền tham số:
function printName(name) {
document.write(“<HR>Your Name is ”);
document.write(name);
document.write(“<HR>”);
}
Ví dụ:
Gọi hàm printName()với lệnh sau printName(“Bob”);
Khi hàm printName()được thi hành giá trị của name là “Bob” nếu gọi hàm
printName()với đối số là một biến
var user = “John”;
printName(user);
Khi đó name là “John”. Nếu bạn muốn thay đổi giá trị của name bạn có thể làm như sau : name
= “Mr. “ + name;
Phạm vi của biến:
Biến toàn cục (Global variable)
Biến cục bộ (Local variable)
Trả về các giá trị:
Ví dụ:
Dùng return để trả về giá trị của biến cube.
MTWRFSS
function cube(number) {
var cube = number * number * number;
return cube;
}
JAVASCRIPT MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: 11
Ví dụ:
MTWRFSS
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example 4.1</TITLE>
<script>
<!– HIDE FROM OTHER BROWSERS
//DEFINE FUNCTION testQuestion()
function testQuestion(question) {
//DEFINE LOCAL VARIABLES FOR THE
FUNCTION
var answer=eval(question);
var output=”What is “ + question +
“?”;
var correct=’’;
var incorrect=’’;
//ASK THE QUESTION
var response=prompt(output,”0″);
//CHECK THE RESULT
return (response == answer) ? correct
: incorrect;
}
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS —
>
</SCRIPT>
</HEAD<
<BODY>
<script>
<HIDE>
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
Hàm eval dùng chuyển đổi giá trị chuổi số thành giá trị số
eval(“10*10”)trả về giá trị là 100
Hàm gọi lại hàm:
Ví dụ:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example 4.2</TITLE>
<script>
<!– HIDE FROM OTHER BROWSERS
//DEFINE FUNCTION testQuestion()
function testQuestion(question) {
//DEFINE LOCAL VARIABLES FOR THE
FUNCTION
var answer=eval(question);
var output=”What is “ + question +
“?”;
var correct=’’;
var incorrect=’’;
//ASK THE QUESTION
var response=prompt(output,”0″);
//CHECK THE RESULT
return (response == answer) ? correct
: testQuestion(question);
}
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS —
>
</SCRIPT>
</HEAD<
<BODY>
<script>
<HIDE>
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
Ví dụ 2:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example 4.2</TITLE>
<script>
<!– HIDE FROM OTHER BROWSERS
//DEFINE FUNCTION testQuestion()
function
testQuestion(question,chances) {
//DEFINE LOCAL VARIABLES FOR THE
FUNCTION
var answer=eval(question);
var output=”What is “ + question +
“?”;
var correct=’’;
JAVASCRIPT MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: 12
var incorrect=’’;
4
//ASK THE QUESTION
var response=prompt(output,”0″);
//CHECK THE RESULT
if (chances > 1) {
return (response == answer) ? correct
: testQuestion(question,chances-1);
} else {
return (response == answer) ? correct
: incorrect;
}
}
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS —
>
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<script>
<HIDE>
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

——————-

Kent(HCE)

 

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: