Lessons III : 3. Ngôn ngữ AutoIt qua cái nhìn khái quát

3. Ngôn ngữ AutoIt qua cái nhìn khái quát

Làm thế nào để biết cách sử dụng và làm chủ sức mạnh của AutoIt?

Câu trả lời hết sức đơn giản: Tham khảo file Help + Forum của AutoIt.

Tất cả những j` cần thiết đều đã được trình bày một cách kỹ càng và đầy đủ trong file Help của AutoIt. Ở đây, tớ chỉ dẫn ra những điểm quan trọng nhất về ngôn ngữ AutoIt.

3.1. Cấu trúc file .au3

Một file script viết bằng AutoIt có định dạng .au3

File au3 này bao gồm các dòng lệnh, ví dụ như sau:

Code:

; This is my second script (with functions)

MsgBox(0, “My second script!”, “Hello from the main script!”)

TestFunc()

 

Func TestFunc()

MsgBox(0, “My Second Script!”, “Hello from the functions!”)

EndFunc

Như bạn có thể thấy, dòng đầu tiên là một chú thích, được đặt sau dấu ;. Nếu chú thích dài nhiều dòng, bạn có thể đặt trong khối #cs#ce:

Code:

#cs

Comment goes here

Line 1

Line 2

#ce

3.2. Biến trong AutoIt

Trong AutoIt, các biến bắt đầu bằng dấu $, giống như ngôn ngữ PHP. Biến có thể được khai báo bằng các từ khóa Dim, Local hay Global:

Code:

  Dim $var1, $myvariable

Hoặc, bạn có thể dùng trực tiếp biến mà ko cần khai báo:

Code:

$var1 = “create and assign”

AutoIt hiển nhiên cũng hỗ trợ mảng nhiều chiều. Bạn chỉ việc sử dụng chúng cùng với chỉ số đặt trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ:

Code:

$Array[1]=”A”

$Array[1][1]=”Upper-Left”

Identical(UDS)

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: