Lessons 7 : CHƯƠNG 8 : TRUYỀN SỐ LIỆU CHO HÀM

CHƯƠNG 8 : TRUYỀN SỐ LIỆU CHO HÀM

 

1/ Truyền đối số cho hàm main( ) :

– Ví dụ : ta muốn viết một chương trình có tên là Hello.că hello.exe khi chạy trên MS-DOS ta nhập các đối số vào chương trình. Ví dụ : c:> Tom and Jerry ( enter) máy sẽ in ra câu :

Chào Tom and Jerry.

– Viết chương trình trên như sau :

Void main ( int argc, char*argv[ ])

{

……

}

Trong đó :

+ argc : cho biết tổng số đối số truyền vào tính cả tên chương trình đối với ví dụ trên argc = 4. Mỗi đối số truyền vào được xem như là xâu ký tự.

+ mãng argv [ ] sẽ là con trỏ , trỏ lần lượt đến các đối số.

argv[0] –>”Hello”

argv[1] –> “Tom”

argv[2] –> “and”

argv[3] –> “Jerry”

void main ( int argc, char *argv[ ])

{ int i ;

printf(“Chào !”);

for ( i=1 ; i < argc ; i++)

printf(“%s”, argv[ i]);

}

2/ Truyền cấu trúc cho hàm – Hàm trên các cấu trúc :

– Chương trình gọi nhập học viên(HV).

– Chương trình bị gọi void nhap ( struct Kiểu HV HV[ ])

Hoặc void nhập (Kiểu HV HV[ ])

– Ví dụ : nhập danh sách lớp :

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<string.h> #define N 100

typedef struct

{ char ten[20] ; int tuoi ; float diem ; } kieu HV

/* khai báo hàm nhập dữ liệu*/

void nhap ( int n , Kieu HV HV [ ] )

{int i ; float t;

for ( i = 0; i< n ; i++)

{ printf ( ” Nhập hv thử %d “, i++); scanf(….) }

/* chương trình chính */

main ( )

{ Kieu HV hv[n];

nhap ( n, hv);

}

* Hàm có thể trả về giá trị cấu trúc hoặc con trỏ cấu trúc :

+ Ví dụ : Hàm Kieu HV *ptim ( char*ten, KieuHV HV[ ] , int n) : có tác dụng tìm trong danh sách n học viên trong mãng HV[ ] người có tên và hàm trả về con trỏ, trỏ tới người tìm được hoặc trả về NULL nếu không tìm thấy .

+ Hàm Kieu HV tim( char*ten, KieuHV HV[ ], int n); : cũng với mục đích như hàm trên nhưng trả về giá trị của một cấu trúc.

+ Ví dụ :

#include”stdio.h”

#include”conio.h”

#include”string.h”

typedef struct

{ char ten[20] ; int tuổi ; float điểm } Kieu HV ;

Kieu HV *ptim ( char*ten, KieuHV HV[ ] , int n );

Kieu HV tim ( char *ten, Kieu HV hv[ ] , int n );

main( )

{ Kieu HV *p, ds[100],h ; int i, h, n ; char ten[20] ; float diem;

clrscr ( );

printf(“\n Số người n = ” ) ; scanf (“%d *c “,&n);

for ( i=0 ; i<n ; ++i)

{ printf(“\họ tên “); gets(h.Tên) ; /* tự viết lấy*/

ds[i] = h ;

}

/* tìm kiếm 1 theo ten dùng hàm ptim*/

while (1)

{ printf (“\n Họ tên người cần tìm”); gets (tên);

if ((p =ptim ( ten, ds, n)) = = NULL)

printf(“\n không tìm thấy “);

else

indanhsach(*p);

}

/* tìm kiếm theo tên dùng hàm tim*/

while(1)

{ printf(“\n Họ tên cần tìm “); gets(ten);

if ( tim ( ten, ds, n).ten[0] = = 0 )

printf(“\n Không tìm thấy”);

else indanhsach ( tim ( ten, ds, n));

}

Kieu HV *ptim ( char*ten, Kieu HV hv[ ] , int n)

{ int i ;

for ( i= 0 ; i< n ; ++i)

if ( strcmp ( ten, hv[i].ten= = )return (&hv[ i]);

return (NULL);

}

Kieu HV tim (char*ten, Kieu HV hv[ ] , int n)

{ int i ; HV tam ;

tam.ten[0]=0;

for ( i=0 ; i<n ; ++i)

if(strcmp(ten,hv[i].ten = = )) return (hv[i]);

return ( tam);

}

void indanhsach (Kieu HV p)

{ printf(“\n Họ tên % tuổi % điểm %f”, p.ten, p.tuổi, p.diêm);

}

 

 

vns3curity(HCE)

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: