Chuong XXXXVI : Thủ thuật php

Thủ thuật php


Sử dụng PHP để chuyển đến 1 URL khác

PHP

Code:

<?php

header(“Location: http://yoursite.com/&#8221;)

?>

Trong HTML bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

Code:

<html>

<head>

<title>Please wait…</title>

<script language=”JavaScript”>

self.location.href=’http://yoursite.com/&#8217;;

</script>

</head>

<body>

</body>

</html>

 

Hiển thị thông tin trình duyệt đang sử dụng.


Bạn sử dụng đoạn PHP sau trong đoạn mà bạn muốn hiển thị:

PHP

Code:

<?

$browser = “$HTTP_USER_AGENT”;

print(“Bạn đang sử dụng: $browser”)

?>

hoặc

PHP

Code:

 

print(“<font color=\”red\”> Bạn đang sử dụng: $browser <font>”)

 

Tạo 1 cái Shoutbox đơn giản

Bạn làm theo các bước sau đây.

B1: Tạo 1 DB như sau:

PHP Code:

CREATE TABLE `tagboard` (
`id` int(7) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(250) NOT NULL default ”,
`comments` text NOT NULL,
`date` timestamp(14) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=419 ;

B2:Viết 1 file config.php có nội dung như sau:

PHP Code:

<?
$dbuser=””; //Database Username
$dbname=””; //Database Name
$dbpass=””; // Database Password
?>
B3:Tạo 1 file tag.php có nôi dung như sau:

PHP Code:

<form method=”POST” ACTION=”todo.php”>
<input type=”text” NAME=”name” Value=”>”>
<textarea NAME=”post” cols=”27″ rows=”3″></textarea>
<br>
<input TYPE=”submit” value=”Submit”>

B4:Tiếp theo là file todo.php

PHP Code:

<?php
if ($name == ” || $post == ””)
{
die (“Please fill all fields. Click <a HREF=tag.php>here</a> to return.”);
}
include(‘config.php’);

$post = preg_replace(“/</”,”&lt;”,$post);
$post = preg_replace(“/>/”,”&gt;”,$post);
$post = nl2br($post);
$comments = “$post”;
}

$c=mysql_connect(“localhost”,”$dbuser”,”$dbpass”);
mysql_select_db($dbname);
$todo=”INSERT INTO tagboard (id,name,comments,date) VALUES(”,’$name’,’$comments’,now())”;
$solution = mysql_query($todo) or die (mysql_error());
if ($solution)
{
?>
<meta http-equiv=”refresh” content=”0;url=tag.php” >
<?
} ?>
B5:Cuối cùng là file view.php

PHP Code:

<?php
include(‘config.php’);
//Kết nối DB
$c=mysql_connect(“localhost”,”$dbuser”,”$dbpass”);
//Lựa chọn DB
mysql_select_db($dbname);
//Lựa chọn tên DB
$todo=’SELECT * FROM `tagboard` order by id desc LIMIT 50′;
$solution=mysql_query($todo);
while ($place = mysql_fetch_array($solution))
{
$id=$place[“id”];
$comments=$place[“comments”];
//là nơi hiển thị trên trang web
?>
»<b><? echo “$place[name]”; ?></b><? echo “: $comments<br>” ; ?>
<?
}?>
Chúc bạn thành công !

 

Ngày 1: Những câu lệnh cơ bản xử lí chuỗi

Code:

 <?

//Hàm kiem tra mot chuoi có phai là mot hyperlink:

 

function checkLink($link){

* *if (!stristr($link, “http://&#8221;)) return “http://&#8221;.$link;

* *else return $link;

*}

 

//Hàm cat bo khong trong trong chuoi:

 

function stripSpaces($text, $replace=NULL) {

* *if (is_string($replace)) return str_replace(” “, substr($replace, 0, 1), $text);

* *else return str_replace(” “, “”, $text);

*}

 

//Hàm kiem tra mot chuoi có phai là các ky tu alphabet hoac ky tu so tu 0-9

 

function alphaNum($stripper) {

* *return preg_replace(“/[^a-zA-Z0-9]/”, “”, $stripper);

*}

 

//Hàm kiem tra chuoi có chua duu ‘ hoac dau “:

 

function checkUnslashed($text){

* *if (preg_match(“/[\s\w]+[\”‘]/”, $text))

* * *return TRUE;

* *else

* * *return FALSE;

*}

 

//Hàm cat bo dau ‘ hoac dau ” trong chuoi:

 

function stripQuotes($text) {

* *$text = str_replace(“‘”, “”, $text);

* *$text = str_replace(“\””, “”, $text);

* *return $text;

*}

 

//Hàm thêm vào dau \ tryuoc dau ‘ hoac dau “:

 

function addslashes($text) {

* *if (get_magic_quotes_gpc()) return $text;

* *else return addslashes($text);

*}

 

//Hàm ma hóa ky tu sang utf-8, rat hay dó các ban:

 

function utfEncode($text){

* *$text = $this->stripSlashQuotes($text);

 

* *$search = array(“/</”, “/>/”);

* *$replace = array(‘<’, ‘>’);

 

* *return preg_replace($search, $replace, $text);

*}

 

//Hàm *kiem tra bay loi các dang chuoi nhap vào (form nhap) *nhu email,number,file,…

 

function isValidInput($userEntry, $type=NULL) {

* *if (empty($userEntry) || !is_string($userEntry)) return FALSE;

 

* *switch ($type) {

* *case “chars_space”:

*if (eregi(“^[a-z_0-9 ]+$”,$userEntry)) return TRUE;

*else return FALSE;

*break;

 

* *case “number”:

*if (ereg(“^[0-9]+$”,$userEntry)) return TRUE;

*else return FALSE;

*break;

 

* *case “url”:

*if (eregi(“^(http:\/\/)[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+|\/)”, $userEntry)) return TRUE;

*else return FALSE;

*break;

 

* *case “email”:

*if (eregi(“^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)+$”, $userEntry)) return TRUE;

*else return FALSE;

*break;

 

* *case “file”:

*if (eregi(“^[a-z_0-9\.]+$”,$userEntry)) return TRUE;

*else return FALSE;

*break;

 

* *default:

*if (eregi(“^[a-z_0-9]+$”,$userEntry)) return TRUE;

*else return FALSE;

*break;

* *}

*}// END FUNC validForm()

?>

Tiêu đề “Mỗi ngày một source” không đúng với topic này!

 

Tạo 1 mini chat đơn giản.

B1. Tạo 1 file HTML có nội dung như sau:

PHP Code:

<html>
<head>
<title>Mini chat &#273;ơn giản</title>
</head>
<body>
  <form method=“post”><br>
  Login:<input type=“text” name=“login” size=“6”><br>
  Message:<input type=“text” name=“message” size=“10”><br>
  <input type=“submit” value=“Send”><br>
  </form>
</body>
</html


B2. Tạo 1 file php có nội dung như sau

PHP Code:

<?php
/*
CREATE TABLE MINICHAT (
  LOGIN varchar(20) NOT NULL default ”,
  MESSAGE varchar(255) NOT NULL default ”,
  ITSTIME varchar(10) NOT NULL default ”
);
*/

// Thêm thông điệp vào mini chat
function addMessage$login$message ) {

   $login mysql_escape_stringstrip_tags$login ) );
   $message mysql_escape_stringstrip_tags$message‘<a><b><i><u>’) );
   mysql_query“INSERT INTO MINICHAT ( ITSTIME, LOGIN, MESSAGE ) VALUES ( “‘”.time().”‘‘”.$login.”‘,‘”.$message.”‘ )“);
}

// Gửi thông điệp
if ( isset( $_POST[‘msg’] )) {
   addMessage( $_POST[‘login’], $_POST[‘msg’] );
}
?>


Chú ý: Bạn nên tách rời đoạn tạo DB va lưu nó thành 1 file config.php, bạn tham khảo thử bài trên.

Chúc bạn thành công !

 

Viết 1 trang Upload = PHP.

B1. Bạn viết 1 trang HTML có nội dung như sau:

PHP Code:

<html
<head
<title>Upload</title
</head
<body
<h1>Upload</h1
<form enctype=“multipart/form-data” action=“upload.php” method=“post”
<input type=“hidden” name=“MAX_FILE_SIZE” value=“1000000”File
<input name=“userfile” type=“file”
<input type=“submit” value=“Upload”
</form
</body
</html

B2. Bạn viết 1 trang upload.php:

PHP Code:

<?php
// $userfile is where file went on webserver 
$userfile $HTTP_POST_FILES[‘userfile’][‘tmp_name’]; 
// $userfile_name is original file name 
$userfile_name $HTTP_POST_FILES[‘userfile’][‘name’];
// $userfile_size is size in bytes 
$userfile_size $HTTP_POST_FILES[‘userfile’][‘size’]; 
// $userfile_type is mime type e.g. image/gif 
$userfile_type $HTTP_POST_FILES[‘userfile’][‘type’]; 
// $userfile_error is any error encountered 
$userfile_error $HTTP_POST_FILES[‘userfile’][‘error’]; 

// userfile_error was introduced at PHP 4.2.0 
// use this code with newer versions 

if ($userfile_error 0) { 
echo ‘Problem: ‘
switch ($userfile_error
{ case 1
echo ‘File exceeded upload_max_filesize’
break; 
case 2
echo ‘File exceeded max_file_size’
break; 
case 3
echo ‘File only partially uploaded’
break;
case 4
echo ‘No file uploaded’
break; 

exit; 

// put the file where we’d like it 
$upfile ‘/uploads/’.$userfile_name

// is_uploaded_file and move_uploaded_file 
if (is_uploaded_file($userfile)) 

if (!move_uploaded_file($userfile$upfile)) 

echo ‘Problem: Could not move file to destination directory’
exit; 

} else { 
echo ‘Problem: Possible file upload attack. Filename: ‘.$userfile_name
exit; 

echo ‘File uploaded successfully<br /><br />’

// show what was uploaded 
echo ‘Preview of uploaded file contents:<br /><hr />’
echo $contents;
echo ‘<br /><hr />’
?>


Chú ý ở trên: dòng $upfile = ‘/uploads/’.$userfile_name; là thư mục các file upload được lưu vào, bạn có thể thay đổi nó tùy theo ý mình.

Chúc bạn thành công !

 

Hiển thị thông tin trình duyệt đang sử dụng.

Bạn sử dụng đoạn PHP sau trong đoạn mà bạn muốn hiển thị:

PHP Code:

<? 
$browser “$HTTP_USER_AGENT”
print(“Bạn đang sử dụng: $browser”)
?>


Để đẹp hơn bạn có thể sửa thành:

PHP Code:

print(“<font color=\”red\”> Bạn đang sử dụng: $browser <font>”


Chúc bạn thành công !

Tạo cho mình 1 mục tìm kiếm ngay trên site của bạn

Quote:

Tạo cho mình 1 mục tìm kiếm ngay trên site của bạn (sử dụng google)

Trước hết bạn tạo 1 form để nhập từ khóa tìm kiếm:

PHP Code:

<form action=”search.php” method=”post”>
<input type=”text” name=”search”>
<br>
<input type=”submit” value=”Search”> <input type=”reset” value=”Reset”>
</form>

Còn đây là nội dung file search.php:

PHP Code:

<?
$website = “www.yoursite.com”;

$search = $_POST[‘search’];
$search = str_replace(” “,”+”,$search);
$search = stripslashes($search);

header(“Location: http://www.google.com/search?q=site%3A$website+%22$search%22&btnG=Google+Search”);
?>
Chú ý thay đổi www.yoursite.com thành địa chỉ website của bạn.
Chúc bạn thành công !

 

Hiển thị hình ảnh Random ở chữ ký.

Bạn tạo 1 thư mục images chứa các hình ảnh cần hiển thị và 1 file random.php có nội dung như sau:

PHP Code:

<?php
$folder ‘images/’//tên thư mục mà bạn lưu chứa hình ảnh.
                   
$exts ‘jpg jpeg png gif’;

$files = array(); $i = –1;
if (” == $folder$folder ‘./’;
$handle opendir($folder);
$exts explode(‘ ‘$exts);
while (false !== ($file readdir($handle))) {
    foreach($exts as $ext) { 
        if (preg_match(‘/\.’.$ext.‘$/i’$file$test)) { 
            $files[] = $file;
            ++$i;
            }
        }
    }
closedir($handle); 
mt_srand((double)microtime()*1000000); 
$rand mt_rand(0$i); 

header(‘Location: ‘.$folder.$files[$rand]);
?>


Để hiển thị những hình ảnh đó bạn chỉ cần chèn dòng sau vào chữ ký của bạn:

PHP Code:

[img*]http://www.yoursite.com/random.php[*/img] 


Chú ý: Bỏ * trong đoạn mã trên
Chúc bạn thành công !

 

Tạo cho mình 1 form mail liên hệ trên web.

Bắt đầu với đoạn mã sau:

PHP Code:

<?php
print(
<form action=\”form.php?action=send\” method=\”post\”>
<input type=\”text\” name=\”name\” value=\”Name\”><br>
<input type=\”text\” name=\”sender\” value=\”you@domain.com\”><br>
<input type=\”text\” name=\”subject\” value=\”Subject\”><br>
<textarea name=\”text\”>Message</textarea><br>
<input type=\”submit\” value=\”Send!\” onClick=\”this.disabled=true; this.form.submit()\”/>&nbsp;
<input type=\”reset\” value=\”Reset\”>
</form>
);
// Đây là phần hiển thị để khách hàng điền thông tin.
?>


Viết 1 file form.php có nội dung như sau:

PHP Code:

<?php
$_GET[‘action’] = (isset($_GET[‘action’])) ? $_GET[‘action’] :
;
if ($_GET[‘action’] == ‘send’) {
if (empty($_POST[‘name’]) || empty($_POST[‘sender’]) || empty($_POST[‘subject’]) || empty($_POST[‘text’]))
// Kiểm tra các thông tin trong field
{
echo ‘<p>Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin!</p>’;
} else {
extract($_POST);
$ip $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];
$email “You@domain.com”;
// Thay đổi thành email của bạn
$mailmsg “Name: $name\n”;
$mailmsg .= “Email: $sender\n”;
$mailmsg .= “Subject: $subject\n”;
$mailmsg .= “IP: $ip\n\n”;
$mailmsg .= “Message: $text”;
if (mail($email$subject$mailmsg“From: $sender\n”));
{
print(“<p>Thông tin của bạn đã được chuyển đi!</p>”);
}
}
}
?>


Chúc bạn thành công !

Tạo 1 đồng hồ trên site của bạn.

PHP Code:

<?PHP
$time_offset =”0″;
$adj = ($time_offset * 120);
$time = date(” h:i:s”,time() + $adj);

echo “$time”;
?>
Chúc bạn thành công !

 

Lưu lại thông tin User vào website.

Bạn tạo 1 file logger.txt và cho nó vào thư mục admin.
Sau đó bạn viết 1 file PHP có nội dung như sau:

PHP Code:

<?php
$Date = date(“F jS Y, h:iA”);
$user_ip = $REMOTE_ADDR;
$host = gethostbyaddr($user_ip);
$user_browser = $HTTP_USER_AGENT;
$file = “admin/logger.txt”;
$fp = fopen($file, “a+”);
fputs ($fp, “<br>Date: $Date <br> IP: $user_ip <br> Host(ISP) $host <br> Trình duyệt: $user_browser<br>————————————<br>”);
fclose($fp);
?>
CHúc bạn thành công !

 

Phongle(UDS)

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: