Chuong XXXXIX : SQL Tutorials – Phần I (bài 2)

SQL Tutorials – Phần I  (bài 2)

 

Thực hành :

Câu lệnh SQL SELECT :

Cú pháp :

Trích:

SELECT tên cột(s)
FROM tên bảng

Ví dụ 1:

Dùng Enterprise Manager tạo 1 table có tên là Persons như sau :

Giờ ta sẽ dùng câu lệnh select để show các giá trị trong 2 cột LastName và FirstName :

Trích:

SELECT LastName,FirstName FROM Persons

Kết quả :

Ví dụ 2:

Select all column :

Để select tất cả các cột trong table “Persons” ,sử dụng kí hiệu * thay cho tên cột :

Trích:

SELECT * FROM Persons

Câu lệnh SELECT DISTINCT :
Câu lệnh này dùng để loại bỏ những giá trị giống nhau và chỉ show ra 1 giá trị .

Cú pháp

Trích:

SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM table_name

Ví dụ ta có 1 bảng Order như sau :

Ta nhận thấy trong cột Company có 2 giá trị giống nhau là W3Schools
Vậy muốn cột Company chỉ hiển thị duy nhất 1 giá trị W3Schools ta sử dụng câu lệnh DISTINCT như sau :

Trích:

SELECT DISTINCT Company FROM Orders

Kết quả :

Bây giờ “W3Schools” trong danh sách chỉ có 1 kết quả trả về.

dondoc (vniss)

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: