Chuong XXXII : Tạo, xử lý và xóa cookie

Tạo, xử lý và xóa cookie

 

Nguồn: ThegioiPHP.com

Bài viết sẽ trình bài việc tạo, lấy và xóa cookies.

Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác.
Bài viết sẽ trình bài viết tạo, lấy và xóa cookies.

Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác. Nó bao gồm:

  • Tạo cookies.
  • Lấy thông tin của cookies.
  • Xóa cookies.

Bạn tạo file cookie.php có code như sau:
(Code hoàn chỉnh trong việc tạo và lấy thông tin của 1 cookie bất kỳ)

PHP Code:

<?php

function create_cookie($name, $value = “”){

$expires = time() + 60*60*24*365;

setcookie($name, $value, $expires,”/”,””);

}

function get_cookie($name){

if (isset($_COOKIE[$name]))
{
return urldecode($_COOKIE[$name]);
}
else
{
return FALSE;
}

}

?>

I. Tạo cookie:

Bạn tạo file login.php có code như sau:

PHP Code:

<?php

require_once(“cookie.php”);

$name = “lyhuuloi”;
$password = “123456”;

create_cookie(“member_name”, $name);
create_cookie(“member_pwd”, $password);

print “Cookie đã được tạo.”;

?>

Sau khi tạo file login.php, bạn chạy file này để tạo cookie.

II. Lấy thông tin cookie:

Như trong ví dụ trên, ta sẽ trực tiếp lấy thông tin của 2 cookies là: member_name và member_pwd. Bạn tạo file index.php có code như sau:

PHP Code:

<?php

require_once(“cookie.php”);

$cookie = array();
$cookie[‘member_name’] = get_cookie(‘member_name’);
$cookie[‘member_pwd’] = get_cookie(‘member_pwd’);

print “Chào bạn, {$cookie[‘member_name’]}. Bạn có mật khẩu là: {$cookie[‘member_pwd’]}”;

?>

III. Xóa cookie:

Để xóa cookie ta cũng làm như tạo cookie. Để xóa cookie ta chỉ cần thiết lập giá trị là 0 (Số không) cho các cookies cần xóa. Bạn tạo file del_cookie.php có code như sau:

PHP Code:

<?php

require_once(“cookie.php”);

create_cookie(“member_name”, 0);
create_cookie(“member_pwd”, 0);

print “Cookie đã được xóa. <a xhref=’index.php’>Trở về</a>.”;

?>

_______

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: