Chuong XXII : Giới thiệu sơ lược về cookie

Giới thiệu sơ lược về cookie

 

Nguồn: ThegioiPHP.com

Cookie thường được sử dụng để xác định thông tin của người sử dụng.

Cookie là gì ?

Cookie là một file nhỏ mà server nhúng vào trên máy người sử dụng. Mỗi lần có yêu cầu từ chính máy đó cho một trang với một trình duyệt, nó cũng sẽ gửi cookie. Với PHP, bạn có thể tạo và truy cập giá trị của cookie.

Làm thế nào để tạo một cookie ?

Hàm setcookie() được sử dụng để tạo cookie.
Lưu ý: Hàm setcookie() phải có TRƯỚC thẻ <html>.

Cú pháp:

PHP Code:

setcookie(name, value, expire, path, domain);

Ví dụ

Ví sụ sau sẽ đặt một cookie tên là uname – cookie này sẽ hết hạn trong 10 tiếng đồng hồ.

PHP Code:

<?php
setcookie(“uname”, $name, time()+36000);
?>

<html>
<body>

<p> A cookie was set on this page! The cookie will be active when the client has sent the cookie back to the server. </p>

</body>
</html>

Lấy thông tin từ cookie

Khi cookie đã được đặt, PHP sử dụng tên của cookie như là một biến. Sử dụng hàm isset() để xem cookie có được đặt hay không.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ kiểm tra xem cookie uname đã được đặt rồi hay chưa và sau đó in ra thông báo.

PHP Code:

<html>
<body>

<?php

if (isset($_COOKIE[“uname”]))
echo “Welcome ” . $_COOKIE[“uname”] . “!<br />”;
else
echo “You are not logged in!<br />”;

?>

</body>
</html>

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: