Chuong XVII : Cú pháp PHP

Cú pháp PHP

 

Bạn không thể xem được mã nguồn php bằng cách chọn “View Source” trên trình duyệt – Bạn chỉ xem được những gì xuất ra từ file php, đó là mã html. Bởi vì các kịch bản (scripts) được thực hiện trên server trước khi kết quả được trả lại cho trình duyệt.

Cú pháp php cơ bản

Một file php thường bao gồm các thẻ html, giống như một file html, và thêm một số mã kịch bản php.

Ví dụ, chúng ta sẽ hiển thị một dòng văn bản “Hello World” trên trình duyệt bằng một file php đơn giản sau:

<html>
<body>

<?php echo “Hello World”; ?>

</body>
</html>

Một khối kịch bản php bao giở cũng bắt đầu với <?php và kết thúc bằng ?>. Một khối kịch bản php được đặt ở bất kỳ đâu trên tài liệu.

Mỗi một dòng mã trong php phải kết thúc với dấu chấm phẩy.

Hai câu lệnh cơ bản để hiển thị văn bản với php, đó là echo và print. Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng câu lệnh echo để hiển thị văn bản “Hello World”.

Biến trong php

Tất cả các biến trong php đều bắt đầu bằng ký tự $. Các biến có thể là chuỗi (string), số (number) hoặc là mảng (array).

Ví dụ sau sẽ gán chuỗi “Hello World” cho biến $txt:

<html>
<body>

<?php

$txt=”Hello World”;
echo $txt;

?>

</body>
</html>

Để nối hai hay nhiều biến lại với nhau, sử dụng dấu chấm (.):

<html>
<body>

<?php

$txt1=”Hello World”;
$txt2=”1234″;
echo $txt1 . ” ” . $txt2 ;

?>

</body>
</html>

Kết quả hiển thị sẽ là: “Hello World 1234”.

Chú thích trong php

Trong php, chúng ta sử dụng // để tạo một dòng chú thích hoặc /* và */ để tạo một khối chú thích.

<html>
<body>

<?php

//Đây là một dòng chú thích

/* Đây là
một khối
chú thích */

?>

</body>
</html>

 

De_so(UDS)

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: