Chuong LXVI : Phần 2 SQL Advanced (bài 6)

Phần 2 SQL Advanced (bài 6)

 

SQL UNION and UNION ALL

Câu lệnh UNION được sử dụng để select (lựa chọn) những thông tin liên quan đến nhau của hai tables, số lượng những câu lệnh JOIN. Tuy nhiên nếu sử dụng câu lện UNION thì tất cả những sự lựa chọn tại các cột cần phải giống nhau về mặt dữ liệu.

Chú ý : Trong UNION những giá trị giống nhau sẽ là duy nhất (Coi như có câu lệnh DISTINCT ) .

Cú pháp :

Trích:

SQL Statement 1
UNION
SQL Statement 2

Create 2 bảng như sau :

Employees_Norway:

Employees_USA:

Cách sử dụng câu lệnh UNION :

Liệt kê tất cả những tên nhân viên có trong 2 tables Norway và USA :

Trích:

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION
SELECT E_Name FROM Employees_USA

Bạn chú ý nhé , 2 câu select thì dữ liệu phải tương ứng nhau !

Kết quả :

Như ta thấy câu lệnh UNION ở trên đã list ra hết những giá trị trong cột E_Name của 2 bảng và những giá trị giống nhau như ‘Svendson Stephen’ chỉ còn lại duy nhất

Câu lệnh UNION ALL :

UNION ALL cú pháp tương tự UNION nhưng có điều nó sẽ list ra toàn bộ giá trị của cả 2 bảng.

Cú pháp :

Trích:

SQL Statement 1
UNION ALL
SQL Statement 2

Ví dụ :

Trích:

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION ALL
SELECT E_Name FROM Employees_USA

Kết quả list toàn bộ values (có 8 giá trị):

dondoc (vniss)

 

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: