Chuong L : SQL Tutorials – Phần I (bài 3)

SQL Tutorials – Phần I  (bài 3)

 

Câu lệnh Where :

Cú pháp :

Trích:

SELECT column FROM table
WHERE column operator value

Câu lệnh WHERE thường được đi kèm với những toán tử sau đây :

Operator Description
= Bằng
<> Khác
> Lớn hơn
< Nhỏ hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
BETWEEN Ở trong khoảng
LIKE Tìm kiếm theo kiểu

Chú ý : Trong 1 vài versions của SQL , toán tử <> được viết bằng !=

Sử dụng câu lệnh WHERE :

Ta dùng Enterprise Manager thêm vào tables Persons một số trường như sau :

Bây giờ ta muốn lấy ra tất cả các trường có giá trị = “Sandnes” trong cột City ,làm như sau :

Trích:

SELECT * FROM Persons
WHERE City=’Sandnes’

Kết quả :

Sử dụng dấu trích dẫn (Quotes)

Dấu Quotes (‘) được sử dụng để xác định 1 giá trị .
Và chỉ được sử dụng với giá trị là text còn với giá trị là số (Numeric) thì ko được sử dụng.

Ví dụ :

Đối với giá trị text :

Trích:

Đây là câu lệnh này là đúng :
SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=’Tove’

Còn đây là câu lệnh này sai :
SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Tove

Đối với giá trị Numeric :

Trích:

Câu lệnh này là đúng :
SELECT * FROM Persons WHERE Year>1965

Còn câu lệnh này sai :
SELECT * FROM Persons WHERE Year>’1965′

Câu lệnh điều kiện LIKE :

Lệnh LIKE dùng để tìm trong dữ liệu với những điều kiện xác định.

Cú pháp :

Trích:

SELECT column FROM table
WHERE column LIKE pattern

Kí hiệu “%” được dùng để định nghĩa một ranh giới ví dụ như đằng trước hoặc sau một giá trị nào đó.

Cách sử dụng câu lệnh LIKE :

Muốn tìm trong cột FirstName những giá trị bắt đầu bằng chữ “O” và đằng sau là gì không cần biết:

Trích:

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName LIKE ‘O%’

Tìm trong cột FirstName những giá trị mà chữ cuối cùng là “a” và trước nó là gì không cần biết.

Trích:

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName LIKE ‘%a’

Tìm trong cột FirstName những giá trị mà trong đó có chứa từ ‘la’

Trích:

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName LIKE ‘%la%’

Bạn hãy thử query những câu lệnh này trên Query Analyzer sẽ thấy rõ tác dụng của nó !

dondoc (vniss)

 

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: